Skip to main content

ZISTENIA

Industry 4.0 a digitálnu transformáciu sprevádzajú zmeny, ktoré prebiehajú s rôznou intenzitu a mierou rozsahu aj v našich podnikoch. Prieskum o úrovni digitalizácie na vzorke 125 slovenských podnikov priniesol niekoľko zásadných zistení.

 1. Digitalizácia priemyselných podnikov stagnuje
 2. Bariérou digitálnej transformácie sú manažéri
 3. Aplikácia Industry 4.0 je veľmi nerovnomerná, chýbajú implementačné stratégie a aplikačné tímy
 4. Koronakríza dostala podniky do neistoty
 5. Stagnáciu implementácie umocňuje nedostatočné ďalšie vzdelávanie absolventov a zamestnancov
 6. Dopyt bude po špecialistoch v oblasti digitalizácie, umelej inteligencie, priemyselného inžinierstva a automatizácie

VIDEO PREZENTÁCIA VÝSLEDKOV

PREZENTÁCIA GRAFOV

ODPORÚČANIA

Industry 4.0 alebo digitalizácia priemyslu je trend považovaný celosvetovo za hlavný nástroj rozvoja priemyslu v súčasnosti i do budúcich rokov. V posledných dvoch rokoch prieskum odhalil pokles angažovanosti priemyslu a štátu v tejto oblasti, čo môže mať vážne negatívne dôsledky na výkonnosť priemyslu a ekonomiky Slovenska. Na škálu zistení prieskumu reagujeme odporúčaniami, ktoré sú dôležité pre zastavenie negatívneho vývoja:

1. Rozvoj vedomostí a know-how na všetkých úrovniach podniku

 • Každý podnik by si mal vytvárať vlastné know-how. Mal by mať zavedený spôsob zberu a výmeny informácií a vnútropodnikové vzdelávanie so zameraním na digitalizáciu
 • Vnútorné know-how je vhodné rozvíjať prostredníctvom tímu poverených pracovníkov. Úlohou tímu je zbierať a šíriť informácie dovnútra podniku, hľadať možnosti a príležitosti digitalizácie a úzko spolupracovať s manažmentom podniku pri vytváraní a aplikácii stratégie digitalizácie
 • Top manažéri by si mali uvedomiť, že Industry 4.0 je predovšetkým o rozvoji podnikania a ekonomiky ich firiem a na tomto základe iniciatívne postaviť svoj osobný rozvoj. Oni sú zodpovední za aktuálnu i budúcu konkurencieschopnosť podniku a v tomto zmysle musia pripraviť aj stratégiu jeho rozvoja

2. Podpora digitalizácie priemyslu na úrovni štátu

 • Štát by mal zásadne podporiť digitalizáciu priemyslu. Takmer vo všetkých krajinách EU existujú platformy Industry 4.0, fungujúce i za podpory štátu, realizujú sa rozsiahle národné programy zamerané na Industry 4.0
 • Vytvorenie podporných programov pre rozvoj malých a stredných podnikov. Je dôležité, aby si podniky uvedomili výzvy ale aj úskalia súčasnej prudkej akcelerácie digitalizácie, aby do svojich programov zaradili digitalizáciu nie ako cieľ, ale ako spôsob ich ďalšieho rozvoja
 • V súčasnosti nie je realizovaná žiadna aktivita štátu, ktorá by významnejšie podporovala Industry 4.0. Na slovenskom národnom programe „Stratégia inteligentného priemyslu“ sa už viac ako dva roky nepracuje. Novela zákona č. 595/2003 o dani z príjmov z 27.10.2021, riešiaca aj podporu významných podnikových investícií do najmodernejších technológií a postupov s prepojením na priemysel Industry 4.0,  je pre absolútnu väčšinu podnikov nedostupná. Vypisované grantové výzvy zamerané na digitalizáciu nie je možné považovať za systémové. Na Slovensku neexistuje a ani sa nepripravuje národná platforma Industry 4.0

3. Systémové zmeny vzdelávania pre potreby digitálnej transformácie

 • Školstvo by malo v rámci osnov a vzdelávacích programov venovať významnejšiu pozornosť digitalizácii na všetkých úrovniach vzdelávacieho systému
 • Je nevyhnutné vzdelávať a budovať zručnosti absolventov škôl v spolupráci s podnikmi a v súlade s potrebami priemyselnej praxe
 • Štát by mal vytvoriť podmienky a podporu pre rozvoj celoživotného vzdelávania. Táto aktivita by mala pomôcť podnikom pomerne rýchlo si vybudovať potrebné znalosti pre digitalizáciu a postupne rekvalifikovať pracovníkov pre potreby podniku. Príkladom je švédsky program Ingenjör 4.0