Skip to main content

Zakladajúci členovia

Združenie inteligentného priemyslu – Industry4UM (Industry4UM) bolo založené Zakladateľskou zmluvou zo dňa 7.8.2019 a prijatím stanov záujmového združenia právnických osôb 2 zakladajúcimi členmi. Industry4UM nadobudlo právnu subjektivitu Rozhodnutím Okresného úradu Bratislava, odbor všeobecnej vnútornej správy pod číslom OU-BA-OVVS1-2019/098457.

 

Zakladajúce subjekty:

SOVA Digital a.s.
Bojnická 3
831 04 Bratislava
IČO: 35 770 911
Zastúpená: Ing. Martin Morháč, predseda predstavenstva
www.sova.sk

CITO Digital s.r.o.
Oravská 2
058 01 Poprad – Veľká
IČO: 46 560 661
Zastúpená: Ing. Igor Fingerland, konateľ
www.cito.sk

Podmienky členstva

Členom združenia Inteligentného priemyslu – Industry4UM sa môže stať každá právnická osoba, ktorá formou vyplneného Prihlasovacieho formulára požiada o členstvo, písomne vyjadrí súhlas so stanovami združenia.
Žiadosť o členstvo bude následne schválené Správnou radou Industry4UM. Žiadateľ o tejto skutočnosti bude informovaný najneskôr do 14 dní od podania žiadosti.
Členstvo vzniká dňom zápisu do zoznamu členov Industry4UM.

Podmienky členstva sú uvedené v aktuálnych Stanovách Industry4UM.

Podporovateľom, sympatizantom a spolupracovníkom Industry4UM sa môže stať i Fyzická osoba po vyplnení Prihlasovacieho formulára a jej následnom schválení Správnou radou. Bude mať všetky výhody ako člen /právnická osoba/, avšak bez hlasovacích práv.
Členstvo v Industry4UM je bezplatné do obdobia, pokiaľ členská schôdza neschváli zmenu členského príspevku.

Výhody členstva v Industry4UM

Exkluzívne informácie
Člen klastra získa exkluzívne informácie a dáta z interných analytických a prieskumných materiálov, udalostí, priestor pre odborné konzultácie a poradenstvo expertných skupín.

Spolupráca, sieťovanie
Klaster formuje záujmové skupiny a iniciuje kooperačné projekty s cieľom dosiahnuť synergické a nákladovo úsporné efekty zo vzájomnej spolupráce.

Zvýhodnená účasť na podujatiach
Člen klastra má možnosť byť účastníkom podujatí organizovaných klastrom – diskusných fór, workshopov, seminárov,  konferencií za zvýhodnených podmienok.

Zahraničná spolupráca
Členstvo v klastri umožní spoluprácu a výmenu know-how a skúseností so zahraničnými partnermi. Ponúka reálne príležitosti  zapojiť sa do medzinárodných projektov.

Vzdelávanie, rozvoj ľudských zdrojov
Klaster vzdeláva manažmenty a zamestnancov prostredníctvom seminárov, workshopov, konferencií. Súčasne buduje modely spolupráce s univerzitami a strednými školami.

Výskum, vývoj a inovácie
Členstvom získate príležitosť využiť priestor pre spoluprácu s R&D centrami, výskumnými inštitúciami a testbedmi, ako aj služby spojené s rozvojom inovačného manažmentu v podniku.

Podpora image a možností propagácie
Ako člen klastra získavate možnosť zvyšovania hodnoty svojej značky prostredníctvom propagácie doma i v zahraničí, priestor prezentovať svoje projekty a aktivity.

Silnejší hlas členov
Podpora členov prostredníctvom prístupu k inštitúciám a možnosť využitia podporných programov na národnej aj európskej úrovni.

Business development
Presadzovanie spoločných záujmov pri obchodných aktivitách, budovaní trhov a obchodných štruktúr a posilňovanie konkurencieschopnosti.

Plán aktivít Industry4UM na najbližšie obdobie

Informácie a sieťovanie

Diskusné stretnutia Industry4UM
Séria diskusných fór na kľúčové témy výrobných podnikov spojených s digitálnou transformáciou, najbližšie na tému: Dátová integrácia – tok a využitie dát v podniku.

Konferenciu „Industry 4.0 For Practice“
Konferencia so zahraničnou účasťou spíkrov, ktorá sa venuje digitálnej transformácii výrobného podniku v celom rozsahu jeho činností. Zameraná na praktické a reálne aplikácie a využitie súčasných technológií.

Business trip
Séria skupinových návštev zástupcov slovenských priemyselných závodov v cezhraničných výrobných podnikoch (AT, CZ, PL), ktoré majú praktické skúsenosti s Industry 4.0 a s reálnymi aplikáciami digitálnych riešení.

Projekt Share 4.0
V rámci programu Interreg SK-AT klaster vytvára priestor pre partnerstvá a spoluprácu pre čo najlepšiu podporu, výmenu skúseností, zdieľanie know-how pri digitálnej transformácii MSP.

Medializácia a publicita
Strategická komunikácia klastra, ktorá prezentuje médiám a verejnosti informácie o aktivitách a svojich členoch. Systematická práca s médiami, komunikácia na sociálnych sieťach a webovom sídle klastra a jeho partnerov.

Workshopy, semináre, školenia, kurzy
Ponuka vzdelávacích aktivít o témach Industry 4.0. Sú koncipované na mieru podľa preferencií a potrieb členov klastra. Distribuujú informácie zo znalostnej bázy klastra a získaných z práce expertných skupín.

Odborné zázemie a know-how

Expertné skupiny
Odborné zázemie klastra pokrývané vybranými odborníkmi z praxe a školstva, rozdelené do niekoľkých expertných skupín špecializovaných na vybrané oblasti.

Sprievodca pre priemysel
Písomná a elektronická publikácia, ktorá vo vybranej odbornej oblasti ponúkne súbor odporúčaní a postupov pri aplikácií technológií, metodík a foriem, a rady pre ich odborné a kapacitné zabezpečenie.

Prieskum o úrovni digitálnej transformácie v podnikoch
Analýza stavu aplikácie trendov Industry 4.0 do praxe. Realizuje sa s ročnou periodicitou, je časozberný. Výsledky prieskumu poskytujú informácie odbornej i širokej verejnosti.

Zvyšovanie odbornosti – školstvo
Doplnenie, rozšírenie osnov a vytvorenie odborných téz pre príslušné vzdelávacie odbory, či dobrovoľné prednášky členov expertných skupín. Pedagógom škôl bude umožnený bezplatný prístup na odborné akcie.

Projekt Ingenjör 4.0
Podporné aktivity pre projekt, ktorý pripravuje podmienky pre znižovanie deficitu znalostí inžinierov v oblasti digitalizácie výrob, v odboroch a špecializáciách, ktoré si vyžaduje digitálna transformácia priemyslu.

Program TestBed 4.0
Program pre využívanie TestBedu 4.0 pre podporu transformácie priemyselných podnikov a vzdelávacieho procesu študentov stredných a vysokých škôl.