Skip to main content

Industry4UM

Štvrtá priemyselná revolúcia zásadným spôsobom zmení povahu priemyselnej výroby. Sme pripravení na zmeny? V záujme skvalitnenia príprav podnikov na digitálnu transformáciu sme iniciovali vznik platformy Industry4UM.

Industry4UM je iniciatíva zástupcov priemyslu pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR, ktorej ambíciou je:

  • byť nezávislou, odbornou, mienkotvornou autoritou v oblasti digitálnej transformácie podnikov
  • spájať priemysel pre spoločné ciele v oblasti Industry 4.0
  • zvyšovať informovanosť a odborné znalosti podnikov v oblasti Industry 4.0, digitálnej transformácie a rozvoja inovácií
  • edukovať a zvyšovať povedomie verejnosti o téme Industry 4.0
  • spájať odborníkov a vytvoriť im priestor pre výmenu a zdieľanie odborných názorov
  • podporovať rozvoj mladých výskumno-vývojových pracovníkov a začínajúcich firiem zameraných na digitalizáciu a inovácie
  • poskytovať kvalifikované stanoviská k trendom v digitálnej transformácii priemyslu a inováciách
  • spolupracovať s odbornými, vedeckými a akademickými inštitúciami pre potreby výrobného priemyslu
  • byť partnerom pre štátne inštitúcie pri usmerňovaní rozvoja digitalizácie priemyslu a inovácií na Slovensku.

 

Industry4UM je otvorené pre všetky priemyselné podniky, vedecké a štátne inštitúcie, akademické subjekty ale aj jednotlivcov, ktorí chcú aktívne spolupracovať na hľadaní riešení pre digitálnu transformáciu.