Skip to main content

vzdelávací program na zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikácie určený pre odborných zamestnancov priemyselných podnikov

Získajte zručnosti pre inteligentnú výrobu

PROGRAM ING 4.0

Spojili sme špičkových odborníkov z praxe a troch slovenských technických univerzít, a vytvorili vzdelávací program, ktorý prehlbuje vedomosti zamestnancov potrebné pre inteligentnú výrobu

Zámerom ING 4.0 je vybaviť odborných zamestnancov priemyselných podnikov zručnosťami v oblasti digitálnych technológií, ktoré im umožnia prinášať reálne návrhy na inovácie vo výrobe, logistike a obchode

Napĺňa dopyt po technických kompetenciách

Zvyšuje úroveň poznatkov v širokej škále odborov

Je garanciou zvládnutia budúcich výziev vo výrobe

Je zameraný na odborných zamestnancov podnikov, operátorov, technikov, manažment so záujmom o inteligentnú, digitalizovanú a prepojenú výrobu

Vzdelávanie pre mále a stredné podniky ZDARMA

PRIPRAVOVANÉ MODULY

Obsah výuky pozostáva z modulov, ktoré je možné kombinovať podľa potrieb podniku a preferencií jednotlivca. Výučba v module prebieha vo forme webinárov, praktických workshopov, prípravy a obhajoby záverečnej práce.

Absolventi sa môžu vzdelávať v 4 vzdelávacích moduloch:

PARTNERI PROGRAMU

Iniciátorom myšlienky vytvorenie vzdelávacieho programu ING 4.0 je Združenie inteligentného priemyslu – Industry4UM, ktoré sa spolu s ďalšími partnermi v spoločnom memorande o spolupráci zaviazalo k jeho príprave.  Program a vzdelávacie moduly pripravili:

 • Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), poverená Ministerstvom hospodárstva SR vytvoriť základňu pre zvýšenie stupňa implementácie princípov Industry 4.0 vrátane neformálneho vzdelávania pracovníkov priemyslu
 • Združenie inteligentného priemyslu – Industry4UM, priemyselný klaster, ktorý má viacročné skúsenosti s organizovaním odborných podujatí v oblasti digitalizácie, a prevádzkuje testbed zameraný na technológie a riešenia Industry 4.0. Vykonáva tiež pravidelný prieskum stavu digitalizácie v slovenskom priemysle
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach a Žilinská univerzita v Žiline, vzdelávacie a vedecké inštitúcie a špecializované pracoviská, ktoré spolu s odborníkmi z praxe pripravujú obsah jednotlivých modulov a vytvárajú podmienky na zavedenie vzdelávacieho programu
 • Asociácia priemyselných zväzov a dopravy, ktorá podporuje zavedenie tohto vzdelávacieho programu a podporí svojich členov v poskytnutí relevantných vzorových riešení, ktoré by sa stali súčasťou vzdelávacieho obsahu

NOVINKY

VIAC O PROJEKTE

Východiská

Konkurencieschopnosť priemyslu sa dá akcelerovať najmä zlepšením odbornej pripravenosti podnikov na ich digitálnu transformáciu. Z tohto dôvodu sa rozvoj zručností a celoživotné vzdelávanie zamestnancov postupne stáva jednou z najväčších výziev slovenského priemyslu. Možnosti, ako tieto výzvy reálne napĺňať sú dnes obmedzené. Bez pomoci predovšetkým malým a stredným podnikom sa slovenský priemysel v konkurenčnom prostredí nebude vedieť udržať.

Kde sme dnes?

 • väčšina slovenských priemyselných firiem nezačala pracovať na digitalizácii svojich výrobných technológií a procesov alebo pristupuje k tejto téme veľmi váhavo
 • podstatnú časť výrobného potenciálu slovenskej ekonomiky tvoria malé a stredné firmy, ktoré v digitalizácii veľmi výrazne zaostávajú za veľkými spoločnosťami
 • nedostatok odborných znalostí a presvedčenia o zmysluplnosti investícií do digitalizácie podnikom bráni začať s implementáciou digitalizovaných technológií a procesov
 • systematické a proaktívne inovovanie nie je bežnou súčasťou firemnej kultúry vo väčšej časti priemyselných firiem
 • podniky nie sú odborne pripravené na digitalizáciu a automatizáciu výroby

 

Preto Industry4UM a SIEA, inšpirovaní švédskym modulárnym programom vzdelávania Ingenjör 4.0, začali pripravovať vzdelávací program ING 4.0, ktorý je zameraný na budovanie a zvyšovanie zručností zamestnancov podnikov viazaných na technologické trendy Industry 4.0.

Švédsky model

Vzdelávací program ING 4.0 je inšpirovaný švédskym programom zvyšovania kvalifikácie inžinierov z priemyselných firiem. Najväčšie firmy vo Švédsku, ktoré majú vlastný špičkový výskum a vývoj produktov a výrobných technológií si uvedomili, že bez pomoci malým a stredným firmám si priemysel nedokáže udržať konkurencieschopnosť. Preto pod gesciou švédskej národnej platformy Priemyslu 4.0 – PRODUKTION 2030 – rozbehli vzdelávaciu iniciatívu, ktorá sa realizuje prostredníctvom programu INGENJÖR 4.0.

Program poskytuje vzdelávanie v šestnástich samostatných moduloch, prierezovo pokrývajúcich potreby priemyselných podnikov. Štúdium prebieha v kombinácii prezenčnej a online výuky v priebehu 5 týždňov po 4 hodinách. Odborné vzdelávanie je poskytované trinástimi technickými univerzitami. Ročne vzdeláva tisíc inžinierov z priemyslu.

Profil programu

Výučba vzdelávacieho programu ING 4.0 je zameraná na získanie prehľadu o najmodernejších digitálnych technológiách, spôsobe ich nasadenia, manažmente procesu digitalizácie a hlavných benefitoch digitalizácie pre firmy.

Absolvent sa stane relevantným partnerom firemných manažérov pri koncipovaní a realizácii digitalizačných projektov. Inžinieri a odborní zamestnanci, ktorí už svoju firmu dobre poznajú, nájdu možnosti jej zásadnej modernizácie cestou digitalizácie. Súčasne sa očakáva, že budú pre svoje pracovné okolie, svojich kolegov evanjelizátormi, šíriteľmi myšlienok o potrebe transformácie  a budovateľmi kultúry digitalizácie v podniku.

Obsah vzdelávacieho programu

 • reflektuje reálne potreby aktuálnej praxe a dominantné trendy v digitalizácii priemyslu vo vyspelých priemyselných krajinách
 • rozvíja vedomosti pracovníkov do úrovne poznania potrieb podniku a možností ich riešenia
 • pracovník môže absolvovať jeden alebo viac modulov, podľa reálnych potrieb a možností podniku a pracovníka
 • odborná náplň bude pokrývaná technickými univerzitami, ktoré budú pri jej vytváraní intenzívne spolupracovať s vybranými odborníkmi z priemyslu

 

Forma vzdelávacieho programu

 • vzdelávanie je kombináciou online a prezenčného štúdia
 • kurzy obsahujú odkazy na reálne riešenia, hĺbkové diskusie, webináre, skupinovú prácu k témam z reálneho života firiem
 • pracovníka na kurz nominuje jeho zamestnávateľ
 • dĺžka výučby trvá približne 4 hodiny týždenne počas 5 týždňov
 • účastník do kurzu prinesie zadanie zo svojho podniku, ktoré počas kurzu rozpracuje

Pre viac informácií o projekte ING 4.0 nás neváhajte kontaktovať.