Skip to main content

Ste malý alebo stredný podnik a potrebujete sa posunúť v digitalizácii? Pomôžeme vám s riešeniami a financovaním

Autor: 12. apríla 2023Aktuálne, TOP články

Malé a stredné podniky majú nezastupiteľnú úlohu v štruktúre slovenského hospodárstva, pri tvorbe pracovných miest, a zásadný význam pre transformáciu slovenského priemyslu na digitálny. Pre slovenskú ekonomiku je ich podpora mimoriadne dôležitá, a je jednou zo strategických priorít aj Európskej komisie (EK). V snahe podporiť ich v digitalizácii, a dosiahnuť tak ich vyššiu a udržateľnú konkurencieschopnosť, pripravila EK program Digitálna Európa, prostredníctvom ktorého zriadila viac ako 130 Európskych digitálnych a inovačných hubov (EDIH-ov) vo všetkých členských krajinách EÚ. Pre svoj projekt získalo podporu aj konzorcium partnerov EXPANDI 4.0, ktoré ako jeden z piatich slovenských hubov prešlo úspešne výberom.

Digitalizácia podnikov stagnuje. Transformačné tempo brzdí rastúca inflácia, zvyšovanie cien materiálov, energií a palív, ako aj neistota spojená s vojnovým konfliktom na Ukrajine. Tieto okolnosti podnikom určujú priority, ovplyvňujú ich postoj k digitalizácii a tempo aplikácie Industry 4.0. Fakt, že aplikácia digitalizačných riešení do podnikov nie je dostatočná, potvrdzujú prieskumy. Podľa indexu DESI patrí v digitalizácii spoločnosti Slovensku 23. miesto spomedzi 27 členských krajín EÚ. Naše celkové skóre je výrazne nižšie ako priemer EÚ. Nedostatočné tempo digitalizácie v podnikoch potvrdzujú aj výsledky prieskumu Industry4UM. Celkovo dnes digitalizuje len necelá štvrtina z nich.

Napriek zložitej situácii si podniky uvedomujú, že by im digitalizácia v situácii spojenej s krízami pomohla. „Chýbajú im však vedomosti a zručnosti potrebné k aplikácii digitálnych riešení. V tejto fáze im vieme efektívne pomôcť a sprevádzať ich na ceste k digitálnej budúcnosti,“ konštatuje Martin Morháč, predseda predstavenstva SOVA Digital, konzorčného partnera EXPANDI 4.0, a dodáva: „Aktuálna ekonomická a politická situácia v Európe vyvoláva potrebu zvyšovania odolnosti, flexibility a konkurencieschopnosti podnikov. Slovenské podniky sa potrebujú udržať v dodávateľskom reťazci ako jeho životaschopné súčasti. Ponuka služieb EXPANDI 4.0 bude významne prispievať k ich posilneniu.“

Čo sú EDIH-y?

EDIH-y sú konzorciá spoločností, ktoré podporujú najmä malé a stredné podniky v oblasti digitálnej transformácie. Zameriavajú sa na aplikovanie technológií, ako sú digitálne nástroje, umelá inteligencia, vysokovýkonné výpočty, posilnenie kybernetickej bezpečnosti či iné technológie. Podnikom poskytujú priestor na testovanie a experimentovanie, prístup k technológiám, pomoc pri získavaní ďalšej finančnej podpory alebo zvyšovaní digitálnych zručností ich zamestnancov. Pre podniky majú pripravenú najmodernejšiu infraštruktúru (školiace a demonštračné zariadenia, prístup k testovacím a experimentálnym pracoviskám). Disponujú odborným personálom na poskytovanie expertných služieb.

Akcelerátory digitalizácie

Za jedno z efektívnych riešení, ktoré podľa očakávaní pomôžu pozitívne ovplyvniť dlhodobú stagnáciu, môžu priniesť EDIH-y. Podnikom pomáhajú širokou ponukou nástrojov špeciálne zameraných na podporu  v digitalizácii. EXPANDI 4.0 sa špecializuje na pomoc v digitalizácii malých a stredných podnikov. Do podnikov prináša znalosti a know-how.

EXPANDI 4.0 tvorí šesť konzorčných partnerov: MATADOR Industries, Národné centrum robotiky, Slovenská inovačná a energetická agentúra, SOITRON, SOVA Digital a Združenie inteligentného priemyslu – Industry4UM.

„Poskytujeme služby od auditov digitálnej zrelosti a bezpečnosti, cez testovanie pred investíciami, poradenstvo v strategickej a implementačnej oblasti,“ informuje Michal Műhl, hlavný projektový manager EXPANDI 4.0, a dodáva: „Pomáhame tiež so vzdelávaním a prehlbovaním zručností zamestnancov, a radíme ako prefinancovať digitalizačné projekty.“ Podniky môžu požiadať o odbornú pomoc aj iné EDIH-y v rámci celej európskej  siete, pričom sa na nich vzťahujú rovnaké podmienky ako na domáce firmy.

Poradenské a realizačné tímy EXPANDI 4.0 sú už pár mesiacov v intenzívnom kontakte s podnikmi, prostredníctvom akvizičných tímov, alebo na podujatiach, kde spolu diskutujeme a odovzdávame potrebné informácie. „Sme denne vo firmách, testbedoch alebo na špeciálnych podujatiach, kde informujeme o službách a podmienkach ich využívania. Považujeme za nevyhnutné šíriť osvetu, a byť pre podniky partnerom v procese digitalizácie,“ konštatuje Michal Műhl.

Služby si prefinancujete z európskych a štátnych zdrojov

Efektívnym nástrojom, ako motivovať podniky k digitalizačným krokom, je  možnosť prefinancovania služieb EDIH-u v plnej výške. Služby sú dotované zo zdrojov Európskej únie a Plánu obnovy a odolnosti cez schému de minimis. Nárok na prefinancovanie zo schémy má podnik po splnení základných podmienok. Musí spadať do kategórie malý a stredný podnik, čiže podnik s počtom do 500 zamestnancov, v priebehu posledných troch rokov neprekročilo čerpanie podniku zo schémy de minimis 200 tis. Eur (vrátane dcérskych a sesterských firiem), a nevyskytuje sa v zoznamoch dlžníkov voči štátnym inštitúciám, sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam.

Formát financovania otvára možnosť dostať sa k expertným službám aj tým podnikom, pre ktoré boli doposiaľ z kapacitných, či finančných dôvodov nedostupné. Vytvorí priaznivé podmienky pre zdynamizovanie prenosu potrebného know-how do kľúčového segmentu slovenského priemyslu. „Je to efektívny nástroj na zakcelerovanie inovácií, digitalizácie a digitálnej transformácie organizácií. Podnikom táto forma financovania pomôže rozbehnúť procesy digitalizácie a podporí ich v rozvoji,“ hodnotí Michal Műhl.

V prípade, že podnik má podporu zo schémy de minimis vyčerpanú, môže si službu hradiť z vlastných zdrojov na základe dohodnutej ceny. Čerpanie pomoci sa nevzťahuje na kategóriu veľkých podnikov. Aj pre ne sa cena služieb stanovuje dohodou podľa jej rozsahu.