Skip to main content

Bratislava,  6. december 2023   Podiel podnikov, ktoré aplikujú Industry 4.0 už niekoľko rokov stagnuje. Potvrdzujú to výsledky prieskumu priemyselného klastra Industry4UM, ktorý už siedmy rok monitoruje uplatňovanie konceptu Industry 4.0 v slovenskom priemysle. Tohtoročný prieskum klaster realizoval v spolupráci s prieskumnou agentúrou Go4insight na vzorke 113 respondentov.

Podľa výsledkov prieskumu môžeme hovoriť len o pomalom prieniku konceptu Industry 4.0 do podnikov.
Dnes napĺňa svoju aplikačnú stratégiu 27% podnikov, čo oproti minulým rokom predstavuje len nepatrný nárast (26% v roku 2021, 23% v roku 2022). Aj keď dynamika progresu aplikácie nie je dostatočná, pozitívnym zistením je kontinuálny medziročný pokles podielu firiem, ktoré ešte Industry 4.0 neaplikujú. V priebehu troch rokov sa znížil o takmer 20 percentuálnych bodov, z viac ako dvoch pätín na dnešných 23%. Pozitívnym signálom je aj zvýšenie podielu firiem, ktoré v digitalizácii robia prvé kroky o bezmála 20 percentuálnych bodov za posledné tri roky, na dnešných 50%. „Klesajúci trend podielu firiem, ktoré nedigitalizujú, spolu s nárastom podielu podnikov, ktoré začínajú s prvými aktivitami v digitalizácii, môžeme hodnotiť ako optimistický. Aj keď priemysel potrebuje v digitálnej transformácii pridať, hodnoty týchto parametrov signalizujú zdravý vývoj,“ konštatuje Martin Morháč, člen predsedníctva Industry4UM.

Vo vnímaní dôležitosti Industry 4.0 a digitálnej transformácie zaznamenal prieskum prekvapivý posun. Kým v minulom roku ich za veľmi dôležité považovalo takmer 60% firiem, v tomto roku to už bola necelá polovica (48%). Naopak, posilnil sa podiel firiem, pre ktoré je uplatňovanie konceptu Industry 4.0 potrebné, ale nie zásadné, z 27% v minulom roku na 38% v aktuálnom roku. „V tejto kategórii by sa, vzhľadom na okolnosti, očakávalo posilnenie vnímania digitalizácie a Industry 4.0 ako dôležitej súčasti budúcnosti podniku. Prieskum ukázal, že v tak zložitom období, ktoré dnes firmy zažívajú, od komplikácií v dodávateľských reťazcov, neistej situácie na trhu energií, inflácie… ich posúvajú v rebríčku priorít na nižšie pozície,“ vysvetľuje Martin Morháč.

Z firiem, ktoré už digitalizujú, výrazne zaostávajú podniky so slovenským väčšinovým kapitálom. Aj keď sa ich podiel v medziročnom porovnaní pomaly zvyšuje, oproti firmám so zahraničným kapitálom (41%) ich digitalizuje len polovica (20%). Zaujímavý je pohľad na vplyv materských zahraničných firiem na možnosti slovenských dcérskych podnikov manažovať aplikáciu Industry 4.0 vo vlastnej réžii. Len 19% firiem má od materskej spoločnosti uvoľnené ruky pre riadenie digitalizácie vo svojom podniku, 58% ju riadi čiastočne, a v takmer štvrtine podnikov (23%) určuje digitalizačnú stratégiu materská spoločnosť zo zahraničia.

Ako pozitívne zistenie môžeme vyhodnotiť aj podiel firiem, ktoré si uvedomujú dôležitosť strategického prístupu k riešeniu otázok aplikácie Industry 4.0, a pripravujú svoje digitalizačné stratégie. Kým v roku 2022 už malo alebo pripravovalo stratégiu digitálnej transformácie 31% opýtaných spoločnosti, tento rok podiel poskočil na 36%. Môžeme hovoriť o pozitívnom trende. Je to signál o tom, že si firmy uvedomujú, že digitálna transformácia podniku nie je len o nákupe technológie alebo softvéru, či jednotlivé riešenie v niektorom z procesov, ale o riadenú, systematickú a komplexnú zmenu interného fungovania firmy,“ hodnotí Martin Morháč.

Firmy si tiež začínajú budovať odborné tímy, ktoré sa venujú digitálnej transformácii a príprave digitalizačných stratégií. Viac ako tretina podnikov (35%) už má realizačné tímy vytvorené, a tretina plánuje takéto tímy v blízkej budúcnosti budovať. Aplikácii Industry 4.0 sa venujú prevažne tímy zložené z interných zamestnancov (40%), podniky však začali do svojich tímov začleňovať aj externých dodávateľov a konzultantov.  Oproti minulému roku sa významne posilnil záujem o zmiešané tímy zložené z interných a externých členov s jasne definovanými zodpovednosťami. Aj toto zistenie potvrdzuje, že k riešeniam chcú podniky pristupovať strategicky a riadene.

Za hlavné dôvody prečo pristupujú k digitálnej transformácii podniky označili zvyšovanie efektivity výrobných procesov, udržanie konkurencieschopnosti a lepšie využívanie dát. Vo vnútorných procesoch vidia podniky najväčšiu potrebu aplikovať Industry 4.0 vo výrobe, logistike a predvýrobných fázach. V externých procesoch v spolupráci so zákazníkmi a odberateľmi, v komunikácii s dodávateľským reťazcom a s externou logistikou. Najväčšími prekážkami, ktoré podniky obmedzujú v digitalizácii je investičná náročnosť ponúkaných riešení (59%), nedostatočné zručnosti zamestnancov (44%), ale aj skutočnosť, že TOP manažment nepovažuje Industry 4.0 za svoju prioritu (31%).

Dlhodobým problémom, s ktorým podniky zápasia, je nedostatok kvalifikovaných pracovníkov. Absenciu zručností zodpovedajúcu potrebám praxe najviac pociťujú v oblasti programovania a správy softvérových aplikácií (41%), analytike dát (36%) a priemyselnom inžinierstve (35%). Motiváciou pre naštartovanie alebo zintenzívnenie digitálnej transformácie by pre 56% podnikov boli príklady úspešného aplikovania Industry 4.0 iných podnikov, a s rovnakým podielom aj vyššia finančná podpora na rozvoj Industry 4.0, povzbudilo by ich aj viac informácií (38%).

Dostupnosť informácií o digitálnej transformácii a Industry 4.0 a ich kvalita sa podľa zistení zvyšuje. Tretina podnikov dnes potvrdzuje dostatok potrebných informácií. Stále však pomerne vysokému podielu podnikov (51%) chýbajú podstatné a dôležité informácie pre svoj ďalší posun. Informácie podniky vyhľadávajú predovšetkým v odborných médiách a na webových portálov (53%), získavajú ich od interných špecialistov (43%),  na konferenciách a workshopoch (41%), alebo im ich sprostredkúvajú externí konzultantov (39%).

 „Aktuálny prieskum sme v agentúre Go4insight realizovali pre Industry4UM metódou online dopytovania CAWI (Computer Assisted Web Interviewing). Cieľovou skupinou boli relevantní zástupcovia spoločností z oblasti priemyselnej výroby na Slovensku s viac ako 10 zamestnancami. Prieskum bol realizovaný od začiatku októbra do polovice novembra 2023 na vzorke 113 respondentov. Z hľadiska štruktúry vzorky takmer polovicu tvoria členovia vrcholového vedenia spoločnosti. Približne tretina vzorky pozostáva z firiem do 50 zamestnancov a podobný podiel majú aj spoločnosti s 51-249 zamestnancami, zvyšok sú spoločnosti s 250 a viac zamestnancami.  Z hľadiska vlastníctva, viac ako tretinu tvoria firmy s väčšinovým zahraničným kapitálom,“ dopĺňa detaily o prieskume Július Filo, managing partner Go4insight.

Kľúčové zistenia prieskumu 2023