Skip to main content

Bratislava, 1. jún 2018  Industry4UM pokračuje v sérii úspešných diskusných stretnutí k témam spojeným s Industry 4.0 v slovenských výrobných podnikoch. 

Meniaci sa svet výroby ovplyvňuje dlhoročné paradigmy fungovania človeka v procese výroby.Na tento fenomén platforma reaguje júnovým stretnutím pod názvom Môj kolega robot: hrozba, či príležitosť? Fórum bude hľadať odpovede aj na otázky ako zvládnuť zmeny vo firme, aké ekonomické, psychické a sociálne dopady zmeny človeku prinesú, ale aj ako nastaviť systémy vzdelávania a rekvalifikácií z pohľadu školstva a firiem, či aké sú čakávané dopady na zamestnanosť, no aj na platy. Odborná diskusia sa bude konať 7. júna 2018 o 9.00 hod. v zážitkovom centre
vedy Aurelium v Bratislave.

 

Tlak zvyšujúcich sa nárokov zákazníkov a snaha udržať si konkurencieschopnosť vyžaduje masívne zmeny naprieč priemyselnou výrobou. Svet výroby sa mení, zmeny sú však rýchlejšie a rozsiahlejšie ako všetko, čo priemysel dosiaľ zažil. Úspešná transformácia nie je len o samotných technológiách, ale je aj o zmene myslenia o riadení výroby, práci, nastavení firemnej kultúry a posilnení pozície človeka vo výrobe pre jeho ďalšie napredovanie a rozvoj. „Človek sa musí stať stredobodom nadchádzajúcich zmien. Preto je našim zámerom otvoriť diskusiu o mieste človeka v procese zmien a venovať sa otázkam „ľudského faktora“ a jeho mieste v modernizovanej výrobe. To všetko sú rozhodujúce otázky pre napredovanie slovenských firiem a úspech slovenského priemyslu,“ konštatuje Martin Morháč, spoluzakladateľ platformy Industry4UM zo spoločnosti SOVA Digital.

 

Ako ustáť výzvy a hrozby implementácie v prostredí zmien, aké nároky na človeka prinesú nové technológie, čo okrem zručností bude musieť zamestnanec zmeniť, či ako by mali so zamestnancami pracovať firmy bude diskutovať aj kouč a lektor v oblasti rozvoja ľudí a firiem Zoltán Demján: „Je to prirodzený vývoj a to nielen v priemysle, ale v celej spoločnosti. Tieto zmeny musíme brať na vedomie. Je to výzva najmä pre vedúcich pracovníkov, aby začali úplne inak vnímať aj ľudí vo firme. Aby ich prestali vnímať ako zdroje, ale začali ich vnímať ako ľudské bytosti a tak sa k nim aj správali. Pre ľudí, ktorí sú zodpovední za výrobu, resp. služby to nevnímam ani ako výzvu, ani ako hrozbu, ale ako príležitosť pracovať menej, ale o to zmysluplnejšie a tak získať viac času aj na kvalitnejší život mimo pracoviska.“

 

Zmeny si nevyhnutne vyžadujú systémové opatrenia vo vzdelávaní, dopady Industry 4.0 zasiahnu zamestnanosť a trh prác zásadným spôsobom. Ako by sa mal upraviť vzdelávací systém, aké nároky a potreby vygenerujú transformujúce sa podniky na školstvo a hlbší pohľad na víziu rozvoja a štruktúru vzdelávania do diskusie prinesie aj František Duchoň, vedúci Národného centra robotiky a pedagóg na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Spolu s nimi sa do debaty zapoja aj zástupcovia výrobných podnikov, medzi nimi aj manažér vývoja a konštrukcie spoločnosti Manz Slovakia Ján Dugáček,  manažéri ľudských zdrojov, riaditelia firiem, či manažéri pre stratégiu a riadenie. „Na projektoch, ktoré súvisia so zavádzaním princípov Industry 4.0 budú spolupracovať odborníci z rôznych oddelení podnikov a pomôcť môžu aj externí experti,“ konštatuje analytik Revue priemyslu Martin Jesný, spoluzakladateľ Industry4UM.

 

Transformácia výroby prinesie zmeny v štruktúre povolaní a špecializácií zamestnancov. „Postupne sa bude znižovať dopyt po zamestnancoch, ktorí vykonávajú jednoduché, opakujúce sa úkony. Tieto činnosti môžu byť štandardizované a vykonávané strojmi. Najväčšie straty na pracovných miestach budú dôsledkom zavedenia robotiky na pracovisku a automatizácie rutinných pracovných pozícií, ale aj v kontrole kvality, údržbe, či plánovaní výroby,“ konštatuje Martin Morháč. Súčasne sa však objavia nové nároky, ktoré podmieňujú aj vznik nových povolaní a špecializácií. Zvýšenie pracovných príležitostí bude významné najmä v IT oblasti a analytike. Kľúčovým je však uvedomenie si skutočnosti, že úspech zmien si vyžaduje okrem hlbokého pochopenia technologického vývoja aj pochopenie a správne uchopenie ich dopadov na človeka. Výsledkom bude nielen nová misia ľudí v priemysle, ale aj zmeny ich práce, pretože technológie môžu nielen pomôcť, ale aj zaujať,“ dodáva M. Jesný. Pretože bez zmeny myslenia v tejto otázke firmy nevybudujú produktívnu, posilnenú a plne angažovanú pracovnú silu.

 

V uplynulom období realizovala platforma Industry4UM päť tematických stretnutí o technologických trendoch Industry 4.0 a ich vplyve na slovenský priemysel. Fóra opakovane potvrdili skutočnosť, že implementácia princípov Industry 4.0 je dlhodobý proces a každá firma si musí nájsť svoju vlastnú cestu k zvyšovaniu svojej výnimočnosti a konkurencieschopnosti. A práve hľadanie ciest je zmyslom jednotlivých stretnutí. Firmy potrebujú kvalitné informácie, inšpiráciu a využiteľný obsah a na tom sú postavené jednotlivé fóra. Pre sériu diskusií v tomto roku získalo Industry4UM záštitu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Tá je ďalším impulzom pre systematickú a odbornú prácu v prospech priemyselnej výroby a jej rozvoja v duchu aktuálnych trendov. Záštita ministerstva je významný signálom nielen pre členov platformy, ale  aj pre celý priemyselný sektor o podpore iniciatív, ktoré riešia naliehavé otázky slovenského priemyslu.

 

Tlačová správa

Industry4UM je v roku 2018 organizované pod záštitou:

Partner Industry4UM:

Industry4UM je formát otvoreného diskusného fóra s komunitou angažovaných profesionálov. Hlavným motívom diskusných stretnutí je hĺbková analýza oblastí a tém, spojených s Industry 4.0. Obsah diskusie je tvorený názormi a skúsenosťami expertov z rôznych oblastí a odborníkov z praxe. Na stretnutiach sú prezentované prípadové štúdie z lokálnych podnikov a zvolený praktický prístup k problematike aplikácie Industry 4.0. Fórum vytvára dostatočný priestor na to, aby všetci účastníci mali možnosť diskutovať o otázkach zo svojho portfólia, vymieňať si vzájomne poznatky, prípadne hľadať priestor pre vzájomnú spoluprácu. Organizuje sa opakovane, niekoľkokrát v roku, vždy na iné vybrané témy, ktoré sú v danom čase pre priemysel a podniky dôležité. Viac informácií o Industry4UM.