Skip to main content

Marek Zvončan: Firma, ktorá chce uspieť, musí svoju budúcnosť stavať na inováciách

Autor: 27. júna 20222 decembra, 2022Na tému

Počas posledných dvoch rokov bol v dôsledku pandémie „režim prežitia“ definujúcou charakteristikou priemyselného sektora. Ako zasiahol do fungovania R&D centra spoločnosti BOGE Elastmetall Slovakia, a ako centrum pokračuje v post-pandemickom období, sme sa rozprávali s jeho vedúcim Marekom Zvončanom.

Ako ovplyvnilo krízové obdobie prostredie R&D&I? Badáte útlm, alebo naopak, dokážu krízy inšpirovať a prinášať nové riešenia?

V oblasti R&D v rámci automotive odvetvia, kde sa pohybujem, nemožno povedať, že by prišlo k útlmu. Niektoré projekty bolo potrebné prehodnotiť, prispôsobiť, ale celkovo by som povedal, že sa pracuje tempom ako zvyčajne. Nové riešenia si v určitých oblastiach vynútila elektromobilita, čo podporilo kreativitu a rozvoj technologických inovácií aj v oblastiach, kde roky platilo dané status quo. Zaoberáme sa rozvojom inovácií súvisiacich s potrebami elektromobility, či už sú to úpravy na existujúcich produktoch používaných aj pre vozidlá so spaľovacím motorom, alebo aj kompletne novým produktom, ktorých vývoj si vynútil práve rozvoj elektromobility.

Veríte, že práca na diaľku bude viac ako vynútený trend? Funguje vaše R&D oddelenie v hybridnom pracovnom scenári?

Kombinovaná práca z kancelárie a na diaľku už asi s nami ostane, minimálne v najbližších rokoch neočakávam zmenu. Takýto pracovný model bol koniec koncov už aj predtým štandardom v niektorých iných odvetviach. Aktuálne pracujeme v kombinovanom režime s dvoma dňami v týždni na Home Office. K tomuto stavu sme dospeli po dvoch rokoch rôznych nastavení a môžem povedať, že aktuálne nastavenie viac prináša, ako berie.

Nové riešenia si v určitých oblastiach vynútila elektromobilita, čo podporilo kreativitu a rozvoj technologických inovácií aj v oblastiach, kde roky platilo dané status quo.

Je R&D&I strategickým pilierom rozvoja firiem, ako to vnímate?

V rámci globálnej konkurencie sa priemyselné firmy pôsobiace v Európe nedokážu presadiť cenou služby či produktu, a pridanú hodnotu pre zákazníka preto predstavuje práve know-how a inovácie.  Z toho je zrejmé, že firma, ktorá chce v dnešnom svete uspieť, musí svoju budúcnosť stavať na inováciách.

Čo poháňa vo vašom podniku inovácie? Ako sa vám darí budovať angažovanosť zamestnancov a inovačnú kultúru v podniku?

Základným predpokladom je vytvorenie vhodných podmienok pre zrod inovácií. Na to sú potrebné dve veci: excelentná odbornosť a priestor na realizáciu. Preto sústavne pracujeme na vzdelávaní sa, a snažíme sa organizovať si pracovné povinnosti tak, aby nám ostalo dostatok času na premýšľanie.

Podniky často konštatujú, že pre R&D nemajú dostatok špecialistov. Kde vziať odborníkov na R&D? Ako skladáte vývojové tímy vy?

V Trnave je aktuálne miera nezamestnanosti na úrovni 3,34%, takže na trhu prakticky nie sú ľudia na žiadne pozície. V rámci R&D naviac hľadáme v podstatne menšej skupine potenciálnych zamestnancov. Pre nás je dlhodobou cestou vychovávať si vlastných špecialistov z absolventov vysokých škôl a ukázať im, že motivujúce a finančne ohodnotené zamestnanie nemusia hľadať v zahraničí. V tíme je dôležité, aby sa ľudia vzájomne dopĺňali, a mali možnosť využívať svoje silné stránky za účelom dosiahnutia spoločného cieľa.

Pre nás je dlhodobou cestou vychovávať si vlastných špecialistov z absolventov vysokých škôl a ukázať im, že motivujúce a finančne ohodnotené zamestnanie nemusia hľadať v zahraničí.

Ako vzdelávate, zvyšujete zručnosti svojich zamestnancov?

V rámci podniku máme zavedený systém vzdelávania formou interných a externých vzdelávacích aktivít v rôznom rozsahu od jednodňového školenia po niekoľkomesačné či ročné kurzy. Dôležitou súčasťou vzdelávania je samozrejme aj účasť na odborných konferenciách, výstavách a seminároch na Slovensku alebo v zahraničí.

Aký je bežný deň vo vašej práci vedúceho R&D?

Ráno odveziem dieťa do škôlky, náladu z rannej dopravnej špičky spláchnem po ceste Bruceom Springsteenom, pozriem emaily, upracem kalendár v Outlooku, dám si kávu a som k dispozícii pre kolegov.

Ste jedným z dcérskych R&D centier zahraničného koncernu, ako fungujete v kontexte koncernových R&D pracovísk?

Verím, že dobre. Každá spoločnosť to má nastavené podľa vlastných potrieb, v skupine BOGE máme rovnocenné postavenie s ostatnými R&D centrami v rámci celého sveta, s jasne definovanou zodpovednosťou za vybrané trhy.

Dokážete sa ako dcérska spoločnosť zahraničnej firmy presadiť svojimi riešeniami v oblasti R&D aj v rámci koncernu?

Samozrejme, dokážeme, skôr by som povedal, že sa to od nás očakáva. Návrhy a technické riešenia si v rámci skupiny celosvetovo prezentujeme, konzultujeme a čerpáme inšpirácie. Ak je naše riešenie úspešné, použije sa aj v rámci iných lokalít a trhov.

Presadiť sa s niečím novým v rámci globálnej konkurencie je pre naše firmy nesmierne náročné, vyžaduje si to veľmi veľké úsilie a značné financie.

R&D centrá slovenských podnikov sa zatiaľ len pomaly formujú a vytvárajú si priestor pre svoj rozvoj. Čím dnes žijú?

Presadiť sa s niečím novým v rámci globálnej konkurencie je pre naše firmy nesmierne náročné, vyžaduje si to veľmi veľké úsilie a značné financie. Zároveň je to proces náročný na čas. Vydržať sa niečomu venovať roky bez výrazného úspechu, musíte byť skutočné zapálený pre vec. Napriek tomu máme mnoho úspešných firiem, ktoré touto cestou prešli, a vedia inšpirovať.

Ako by sa mohli R&D centrá navzájom pozitívne ovplyvňovať?

Určite zdieľaním skúseností ako to nevzdať, či ako bojovať s byrokraciou. Zároveň je ale dôležité si uvedomiť, že ak už niekto získa know-how, ktoré mu zabezpečilo úspech, nebude mať v komerčnom prostredí primárne záujem vytvárať si konkurenciu jeho šírením. Takéto zmýšľanie už vyžaduje určité uvedomenie na vyššej úrovni, a práve tu existuje priestor na vzájomné pozitívne ovplyvňovanie sa.

Aký majú pre vás tieto spolupráce prínos, a ako hodnotíte spoluprácu s akademickým sektorom?

Každá spolupráca je dobrá, bez ohľadu na konečný výsledok, lebo si z nej odnášame skúsenosť. Zvlášť v rámci spolupráce s akademickým sektorom je nevyhnutné sa na spoluprácu pozerať zo širšieho pohľadu a strategického hľadiska. Samozrejme krátkodobé projekty, ktoré naviac vedia školstvo finančne podporiť sú fajn, ale dlhodobým cieľom spolupráce so školami by malo byť pozitívne vplývať na budúcich absolventov, aby sme podnietili ich záujem o sebarozvoj a o odbor, ktorý študujú. Na tejto báze máme nastavenú dlhodobú úspešnú spoluprácu s niekoľkými fakultami.

Na akých projektoch s univerzitami spolupracujete?

Čo sa krátkodobých aktivít týka, využívame možnosti a know-how našich partnerov z akademickej obce v oblasti meraní, materiálových analýz či školení našich zamestnancov. Samozrejmosťou je podpora pri realizácii záverečných prác, stáží či exkurzií, účasť zástupcov spoločnosti na prednáškach, štátnych skúškach, dní otvorených dverí či účasť v priemyselnej rade, a tiež participácia na dlhodobých výskumných projektoch.

Cítite podporu podnikového R&D zo strany vlády?

Aktuálne vo forme superodpočtu.