Skip to main content

Čo je digitalizácia a digitálna transformácia? Urobme si poriadok v pojmoch a významoch

Autor: 29. apríla 2022Aktuálne, TOP články

Digitalizácia a digitálna transformácia sú pojmy, ktoré používame už mnoho rokov, nie vždy správne a nie vždy s porozumením. A často ich tiež nesprávne interpretujeme. Do istej miery môže byť mätúcim aj používanie a význam pojmu digitalizácia v angličtine. Na túto tému sa v anglických, ale aj našich zdrojoch vedú rozsiahle diskusie. Nebudeme to však komplikovať, a pojmy si priblížime na príklade jednotlivých úrovní digitalizácie v podniku… Ale pekne po poriadku.

Vnímanie pojmu digitalizácia je v slovenskom a anglickom jazykovom prostredí rôzne. To sa podpisuje na často chybné interpretácie a posuny významu. V pojmoch si musíme „trochu upratať“, a presne si zadefinovať používanie jednotlivých termínov. V slovenčine používame pojem digitalizácia na pomenovanie významov, ktoré v angličtine pokrývajú dva pojmy digitization a digitalization. „Naša digitalizácia“ tak pomenúva dve podnikové úrovne digitalizácie.

Digitalizácia – digitization

Keď hovoríme o digitalizácii (digitization) v podniku, môžeme ju považovať za prvý stupeň digitalizácie informácií a dát. Digitalizácia na tejto úrovni neovplyvňuje podnikové procesy, len poskytuje informácie. Podľa spoločnosti Gartner je digitalizácia proces prechodu z analógovej na digitálnu formu. V anglicky hovoriacich krajinách je pre pojem digitalizácia, ktorý je na Slovensku používaný v zmysle prevodu analógových informácií na digitálne, používaný termín digitization.

V podnikovom kontexte je digitalizácia dôležitá a pomerne často využívaná pri prevode analógových informácií, vo forme bežného skenovania papierových dokumentov, ale aj výrobných priestorov, hál využívaných pre ďalšie spracovanie, alebo napríklad pri vytváraní záznamov o priebehu spotreby energií. Podstatné však je, pamätať na to, že v tomto prípade digitalizujete informácie, nie procesy.

 

Digitalizácia – digitalization

V najširšom význame je slovo digitalizácia (digitalization) spojené so zavádzaním nových digitálnych technológií do života. Je zameraná na implementáciu digitálnych technológií do podnikových procesov. Z pohľadu podniku znamená digitalizáciu určitej špecifickej oblasti, procesu, alebo vytváranie digitálneho pracoviska. Snahou o takéto pracovisko je aj podpora  nových technológií u zamestnancov, kam patria mobilné zariadenia, sociálna spolupráca, rozličné komunikačné ale aj riadiace platformy.

Podnik využíva digitalizáciu ako prostriedok na dosiahnutie menších cieľov. Digitalizácia firmy vedie k napĺňaniu dlhého zoznamu možností, čo všetko môžu digitalizovať. Za digitalizáciu je možné považovať zber dát zo strojov a ich vyhodnocovanie, monitorovanie procesov, simulácie procesov, integráciu viacerých systémov a technológií… Z tohto aspektu možno chápať digitalizáciu ako cestu smerom k digitálnej transformácii – čo si už ale vyžaduje zmenu na úrovni riadenia, a preto si mnoho ľudí zamieňa digitalizáciu a digitálnu transformáciu.

 

Digitálna transformácia

Digitálna transformácia je komplexný a rozsiahly proces, v ktorom sa buď digitálne upravujú existujúce, alebo dokonca vytvárajú nové podnikové procesy tak, aby sa efektívne plnili meniace sa podnikateľské a trhové požiadavky. Z toho vyplýva, že digitálna transformácia si vyžaduje značné prepracovanie procesov tak, aby sa stali digitálnymi, a prepracovanie zákazníckych skúseností tak, aby zodpovedali digitálnemu prostrediu.

Inak povedané, digitálna transformácia využíva digitálne technológie a dáta s cieľom vytvárať zisk, zlepšovať podnikanie, nahrádzať, či transformovať podnikové procesy, kompetencie, riadiace a výrobné modely (nielen ich digitalizovať), a vytvárať prostredie pre digitálny obchod a spoluprácu. Keď si všetko doteraz povedané zhrnieme, môžeme konštatovať, že digitalizujeme informácie a dáta, digitalizujeme procesy a systémy, ktoré tvoria fungovanie podniku, a digitálne transformujeme podnik a jeho stratégiu.

Digitálna transformácia v podnikaní je ako evolúcia vo svojej podstate – nikdy sa nekončiaci proces. Podniky sa na svojej ceste vždy dostanú do situácie, kedy musia reagovať na zmeny okolia, prehodnotiť svoj stav a zmeniť transformačné aktivity.

 

Digitálny podnikateľský model

Digitálne podnikateľské modely prinášajú nové hodnoty pre zákazníkov, postavené na aplikácii digitálnych technológií. Výsledkom digitálneho riešenia je významná výhoda, vlastnosť, funkčnosť, za ktorú sú zákazníci ochotní zaplatiť.

Digitálne podnikateľské modely  vychádzajú z radikálneho prehodnotenia spôsobu, akým podnik interaguje so svojimi zákazníkmi, čo mu prináša zásadnú zmenu vo výkonnosti. Nový digitálny podnikateľský model prináša previazanie procesov, ktoré sú komplexne od začiatku až po koncové výstupy digitalizované.

Príležitosti sú pre spoločnosti v každom odvetví, a vyskytujú sa v dvoch kritických dimenziách: znalosť koncového zákazníka a obchodný sortiment, t. j. šírka ponuky produktov a služieb. Tieto dimenzie sa spájajú a vytvárajú rozmanité digitálne podnikateľské modely zamerané na vytváranie hodnoty pre zákazníka.

Dnes sa už bežne využívajú digitálne biznis modely v každodennom živote. Sú nimi služby ako napríklad Airbnb, Booking, Wolt… postavené na poskytnutí širokého spektra možností služieb iných dodávateľov (ecosystém). V oblasti zdieľanej ekonomiky sa presadzujú napríklad služby prenájmu automobilov SHARE NOW (predtým car2go a DRIVE-NOW), založenej samotnými výrobcami Daimler a BMW. Nachádzame ich v oblasti starostlivosti o servis a údržbu fyzických zariadení, dodávaných napríklad mnohými výrobcami plynových kotlov, domácich zariadení ako sú chladničky…

 

Digitalizácia je v súčasnosti nosný inovačný nástroj. Je to pojem, za ktorým je ukryté množstvo technológií, procesov, prístupov, stratégií,… Dynamicky sa vyvíja, a preto je dôležité trvale sledovať aktuálne trendy.