Skip to main content

Industry4UM firmám: Zlepšujte procesy cez digitalizáciu a analýzu dát

Autor: 4. októbra 201718 júla, 2018Aktuálne, Tlačové správy

Bratislava, 3. október 2017 – Téma Industry 4.0: Zlepšujme procesy, IT je len nástrojom priniesla do diskusie o podnikoch blízkej budúcnosti cenné poznatky a nové pohľady desiatky angažovaných odborníkov z významných slovenských podnikov. Septembrové Industry4UM skloňovalo témy zefektívňovania podnikových procesov, senzorických systémov, automatizácie zberu dát, ich vyhodnocovania a komunikácie naprieč firmou i mimo nej.

 

Diskusia odborníkov potvrdila, že východiskovými krokmi pre zlepšovanie procesov je mať stratégiu, základný zámer, ku ktorému budeme smerovať a nastavovať procesy tak, aby ich čo najefektívnejšie napĺňali. Nevyhnutným krokom je automatický zber dát, ich dôsledná analýza a zabezpečenie ich toku v prostredí firmy, aj mimo nej. „Ešte pred samotnou optimalizáciou je potrebné stabilizovať kľúčové procesy. Súčasne je potrebné vyhodnotiť, čo je konkurenčnou výhodou firmy, ktoré procesy ju ovplyvňujú a do akej miery tento proces dokáže zbierať dáta, merať ich, ale aj ako rýchlo vieme do dát zasiahnuť,“ uviedol k téme Martin Morháč, predseda predstavenstva SOVA Digital.

 

Výsledkom automatického zberu dát a ich plynulého toku je ucelená informácia, report potrebný k ďalším rozhodnutiam. „Aj my sme sa dostali do štádia, kedy vieme, že ručne zbierané dáta sú nepostačujúce. Preto prechádzame k automatizácii zberu dát a aj vďaka tomu dokážeme dnes nastavovať lepšie procesy a zefektívňovať výrobu. Do riešení už implementujeme simulačné softvéry. Všetko sa dá, ale musíme vedieť, čo chceme,“ referoval o skúsenostiach zo spoločnosti Embraco Slovakia Alfréd Pohly, manažér priemyselného inžinierstva a údržby.

 

Charakteristickou črtou veľkej väčšiny slovenských firiem je však rozbitosť softvérových riešení, ktoré nie sú navzájom prepojené a nedokážu spolu komunikovať. Faktom je aj to, že dnes je ešte stále najpoužívanejším informačným systémom excel. Niektoré z firiem zasa zbierajú množstvo dát ale zlyhávajú pri ich analýze. Preto mnohé nevedia, kde a ako začať aplikovať optimalizačné technológie. „Vždy odporúčame začať malými krokmi a ponúkame jednoduché a inteligentné riešenia. Podniky by sa nemali snažiť robiť všetko hneď a naraz. Potrebné je urobiť si audit, kde sa nachádzajú a na jeho základe voliť postupné kroky ďalšieho rozvoja,“ uviedol riaditeľ divízie Digitálny podnik spoločnosti CEIT Radovan Furmann.

 

Diskutujúci sa podelili o skúsenosť so silnejúcimi obavami zamestnancov o svoje pracovné miesta z dôvodov automatizácie výrobných procesov. Zhodli sa na tom, že je potrebné čo najviac komunikovať stratégie a zámery a vysvetľovať opatrenia, ktoré firma chystá svojim zamestnancom. Komunikáciu o zmenách by mala byť súčasťou firemnej kultúry, pretože je rovnako dôležitá ako technologické kroky a to na všetkých úrovniach firmy.

 

Odborná diskusia o témach Industry 4.0 je dnes veľmi dôležitá a potrebná. Pretože mnohé firmy, ktoré sa zaoberajú Industry 4.0 a chcú začať stále tápu, kedy začať a akým spôsobom. „Je potrebné, aby sa komunita ľudí z priemyselnej praxe stretávala a diskutovala na tieto témy. Vymieňala si know-how, základné skúsenosti a znalosti pre ďalší vývoj slovenského priemyslu a napredovanie Slovenska,“ uzavrel Martin Habarda zo spoločnosti IPESOFT.

 

Posolstvá spíkrov

Radovan Furmann, CEIT
Musíme si uvedomiť ešte jednu skutočnosť. Vysokokvalifikovaných ľudí je nedostatok a starneme aj generačne. Dostávame sa do štádia, kedy je potrebné zautomatizovať procesy nielen pod tlakom trhu ale aj kvôli nedostatku ľudí. Rovnako postupujú aj podniky v Nemecku. Nemajú dostatok potrebnej pracovnej sily, tak musia ísť do technologických riešení.

 

Martin Habarda, IPESOFT
Diskusiu ohľadom Industry 4.0 treba rozširovať a treba ju viesť v širšom merítku. Je potrebné nájsť iný spôsob ako ju dostať hlbšie medzi ľudí. Vyhneme sa potom možno skutočnosti, že napriek tomu, že je vrcholový management presvedčený, že Industry 4.0 je pre firmu to správne riešenie, stredný a nižší management sa tomu z rôznych dôvodov bráni. Je potrebné namotivovať práve týchto ľudí.

 

Martin Morháč, SOVA Digital
Neexistuje vzorec, podľa ktorého má firma postupovať pri implementácii Industry 4.0. Každá firma je iná, každý proces je iný, každá potreba zákazníka je iná. Z toho vyplýva, že každá firma si musí nájsť svoju vlastnú cestu. Na Industry 4.0 je potrebné pozerať ako na inovačný proces. Inovačné procesy tu bežia stovky rokov. Súčasnú fázu digitalizácie je potrebné vnímať skôr ako evolučný a nie revolučný krok.

 

Alfréd Pohly, Embraco Slovakia
Industry 4.0 v našom ponímaní je samotná automatizácia a využívanie kolaboratívnych robotov. Druhá časť je využívanie simulačných softvérov pred samotnými projektami, aby sme boli efektívnejší pre spustením procesu a doladili aj náklady a treťou časťou je automatický zber dát. Žijeme v období, kedy sú dáta veľmi dôležité. Aj my dnes potrebujeme čo najviac manuálnych pozícií napojiť na online monitoring a vyhodnocovať procesy.

____________________
Industry4UM je nový formát otvoreného diskusného fóra s komunitou angažovaných profesionálov. Hlavným motívom diskusných stretnutí je hĺbková analýza oblastí a tém, spojených s Industry 4.0. Obsah diskusie je tvorený názormi a skúsenosťami expertov z rôznych oblastí a odborníkov z praxe. Na stretnutiach sú prezentované prípadové štúdie z lokálnych podnikov a zvolený praktický prístup k problematike aplikácie Industry 4.0.
Industry4UM vytvára dostatočný priestor na to, aby všetci účastníci mali možnosť diskutovať o otázkach zo svojho portfólia, vymieňať si vzájomne poznatky, prípadne hľadať priestor pre vzájomnú spoluprácu. Organizuje sa opakovane, niekoľkokrát v roku, vždy na iné vybrané témy, ktoré sú v danom čase pre priemysel a podniky dôležité.