Skip to main content

Vážení priatelia,

prinášame vám výsledky prieskumu Industry 4.0 v SR, ktorý bol vytvorený platformou Industry4UM

Základné výsledky prieskumu 2019

Podrobná analýza výsledkov

Na základe hodnotných odpovedí sme pre vás spracovali podrobnú analýzu výsledkov a skrátený videozáznam z tlačovej konferencie predstavenia výsledkov s komentárom, ktorý nájdete na konci súboru.

Tlačová správa:


Podiel firiem aplikujúcich Industry 4.0 dosiahol 40%. Zmeny začínajú prepisovať nastavenia firemnej kultúry podnikov

Bratislava, 17. október 2019   Združenie inteligentného priemyslu – Industry4UM predstavilo výsledky 3. ročníka prieskumu o úrovni prieniku Industry 4.0 do slovenských podnikov. Trojročný zber dát potvrdil kontinuálne sa zvyšujúci podiel firiem, ktoré začali s aplikáciou Industry 4.0. Dnes prechádza transformáciou 40% firiem. Kľúčové zistenia prieskumu hovoria o zvyšovaní inovačného potenciálu firiem a pozitívnom posune v dostupnosti informácií, ale aj o nedostatočných podmienkach pre vzdelávanie a rozvoj pracovníkov, či potrebe zmeny úlohy manažmentov v transformačnom procese. Industry4UM upozorňuje na nedostatok odborníkov pre digitalizáciu priemyslu a vyzýva na intenzívnejšiu spoluprácu zainteresovaných pre akceleráciu zmien.

Podľa zistení prieskumu kroky k digitálnej transformácii už realizuje 40% firiem. V porovnaní s minuloročným prieskumom to predstavuje 100% nárast. Rovnaké percento firiem sa na aplikáciu aktívne pripravuje a implementačnú stratégiu začne napĺňať v blízkej budúcnosti. Stúpa aj podiel firiem, ktoré pracujú na implementácii systematicky, podľa vopred vytvorenej stratégie. Kým v rokoch 2017 a 2018 mala prijatú stratégiu implementácie približne tretina firiem, v  roku 2019 to už bola polovica firiem. Na jej tvorbe sa väčším podielom zúčastňujú samostatné oddelenia a špecializované tímy poverené tvorbou stratégie a aplikáciou Industry 4.0. V oveľa významnejšej miere zaznamenávame budovanie firemnej kultúry postavenej na inovačnom riadení. Dve tretiny podnikov aplikujú Industry 4.0 vo vlastnej réžii, postupne však začínajú kooperovať s viacerými dodávateľmi.

Aktuálne sa pozornosť podnikov zameriava na zvyšovanie výkonnosti a efektívnosti externých a interných procesov. Začínajú však pociťovať dopad hospodárskej recesie. V súvislosti s ňou sa dá v najbližšom období očakávať znižovanie dynamiky investičných zámerov. „Firmy potrebujú byť opatrné. Kríza sa však raz skončí a platí, že z každej z kríz vychádzajú ako najsilnejší práve tí, ktorí v tom čase intenzívne inovujú, pretože väčšina ostatných len šetrí. Nie všetko je potrebné v rámci Industry 4.0 robiť cez veľké investície. Príležitostí na zvyšovanie konkurencieschopnosti prostredníctvom Industry 4.0 je veľa, od nízkonákladových úprav a optimalizácie procesov s rýchlou návratnosťou, cez zavádzanie detailnejších analýz existujúcich dát, po vzdelávanie a rozvíjanie ľudí,“ odporúča Martin Morháč, predseda Združenia inteligentného priemyslu – Industry4UM.

Transformačné tempo je z časti brzdené nedostatočným inovačným potenciálom najmä v prípade malých a stredných firiem so slovenským kapitálom. Fungujúci systém inovačného riadenia, ktorý prináša reálne a významné zlepšenia má dnes zavedených 33% firiem. „Technologické inovácie poháňajú priemyselnú výrobu a posilňujú ju voči konkurencii. Aj keď je v medziročnom raste cítiť snahu budovať systémy inovačného riadenia, súčasný stav je potrebné stále považovať za veľmi nízke číslo,“ konštatuje Martin Morháč. Pre budúce obdobie je potrebné zamerať sa na zakcelerovanie budovania inovačného prostredia. Preto sú inovácie jednými z najdôležitejších súčastí priemyselnej, ale i vládnej agendy a adekvátne tomu by mali obe strany spoluvytvárať podmienky pre ich rozvoj.

Pre budúcnosť firiem je veľmi dôležité, aby sa problematikou stratégie a riadenia transformácie začali intenzívne zaoberať top manažmenty firiem. Dnes si to myslí len 25% zo všetkých respondentov, a z toho len menej ako 20% top manažérov. „Táto situácia je veľmi vzdialená od reálnych potrieb. Myslenie manažmentov firiem je potrebné zmeniť, pretože Industry 4.0 nie je technologická zmena, ale zmena kvalitatívna. Zvyšovanie konkurencieschopnosti je záležitosť top manažmentov firiem a nie IT oddelení. Jedinou cestou na dosiahnutie prosperity, ale i prežitie firiem, musí byť zvyšovanie ich konkurencieschopnosti.  A práve Industry 4.0 je tou rozhodujúcou cestou,“ konštatuje Martin Morháč.

 V súvislosti s tempom a úrovňou transformácie, aj v porovnaní s ostatnými krajinami, Martin Morháč uvádza: „Priemysel na Slovensku potrebuje spojiť sily, aby v rámci potrieb súvisiacich s transformáciou, dokázal formulovať jednotné požiadavky na vládu a štátne inštitúcie, vymieňať si skúsenosti a informácie, spájať sa pri riešení niektorých problémov. Všade v okolitých krajinách existujú takéto platformy, ktoré si zriadili podniky a veľmi významne prispievajú k rozvoju implementácie Industry 4.0. Slovensko patrí medzi posledné krajiny v EÚ, ktoré takúto platformu nemajú vytvorenú.“

„Vznik takejto platformy by dynamike celého procesu len pomohol. Na pôde ministerstva hospodárstva sme ešte v marci tohto roku v spolupráci so SIEA zrealizovali stretnutie s predstaviteľmi Association Industry 4.0C Austria – the Platform for Smart Production za účasti kľúčových subjektov pôsobiacich v oblasti inteligentného priemyslu. Cieľom podujatia bolo inšpirovať priemysel ku vzniku takejto platformy, ktorá by rozvoju inteligentného priemyslu aj jeho agendy výrazne prospela. Domnievam sa, že združovanie spoločností do ekosystému zdieľajúceho tie isté hodnoty a ciele, budeme vedieť podporiť, pretože ministerstvo hospodárstva, napr. aj na základe štúdie tzv. centier digitálnych inovácií v spolupráci s ÚPVII, hľadá najoptimálnejší variant podpory CDI,“  konštatuje Miriam Letašiová, generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií.

Jedným z najvypuklejších a dlhodobých problémov, ktorý potrebuje neodkladné riešenia primárne zo strany štátu, je nedostatok odborníkov pre digitalizáciu priemyslu. Trh si oprávnene nárokuje na vytváranie nových študijných odborov a podporu existujúcich so zameraním nielen na technológie, ale aj na procesy a zvyšovanie úrovne prepojenia vzdelávacieho systému s praxou na všetkých úrovniach vzdelávania. Súčasne je potrebné zamerať väčšiu pozornosť na zvyšovanie úrovne vnútropodnikového vzdelávania a rozvoja pracovníkov a neustály príliv informácií spojených s Industry 4.0. „Realizáciou všetkých prijatých opatrení v rámci Akčného plánu inteligentného priemyslu, príde k posunu slovenského hospodárstva smerom k znalostnej ekonomike orientovanej na inovácie, to však závisí aj od aktivity samotných podnikov. Firmy by si mali uvedomiť, že investícia do vzdelávania svojich zamestnancov je nevyhnutný základ pri prechode na úspešnú digitalizáciu,“ dodáva Miriam Letašiová.