Skip to main content

Rok 2018 potvrdil trend dynamizácie nástupu digitálnej transformácie v slovenských podnikoch. Podiel firiem aplikujúcich prvky inteligentného priemyslu pomaly narastá. Podniky začínajú vnímať skutočnosť, že Industry 4.0 nie je iba technologickým posunom, ale aj postupnou zmenou myslenia v širších kontextoch smart budúcnosti. Doterajší vývoj predznamenáva, že aktuálny rok bude pre firmy rokom kontinuity v rozvojových aktivitách. V segmente malých a stredných podnikov však zrejme ani aktuálny rok neprinesie významnejšie posuny. Očakáva sa silnejúci tlak na systémové opatrenia v oblasti výskumu a vývoja a vo vzdelávacom systéme.

6 momentov charakterizujúcich rok 2018 z pohľadu Industry 4.0

1. Tempo aplikácie Industry 4.0 sa zvyšuje

Počet firiem, ktoré začínajú s aplikáciou Industry 4.0, rastie. Úroveň transformácie je však rôzna. Malé a stredné podniky začínajú vstupovať do prvých fáz aplikácie. Väčšina z nich realizuje skôr izolované optimalizačné opatrenia bez komplexnejšej stratégie. Na jednej strane má implementácia progresívny posun, ale na druhej strane je medzi malými a strednými podnikmi pomerne vysoká neistota v otázkach, čo si implementácia Industry 4.0 naozaj vyžaduje a ako ju uchopiť. Podľa opakovaného prieskumu iniciatívy Industry4UM o úrovni Industry 4.0 na Slovensku začalo s uplatňovaním prvkov konceptu Industry 4.0 v minulom roku 14% firiem. Z nich sú vo významnej prevahe zastúpené firmy so zahraničným kapitálom. V roku 2018 začalo s menšími opatreniami a prvými krokmi k inteligentným výrobám 31% podnikov, oproti 15% z roku 2017. Podniky z veľkej časti realizujú implementáciu svojpomocne, bez externej spolupráce (60%), len 11% spolupracuje s externými dodávateľmi. Minuloročný prieskum zachytil výraznejší prienik filozofie transformácie do firemnej kultúry podnikov. Firmy si začínajú uvedomovať aj dôležitosť špecializovaného tímu povereného riadením agendy transformácie, a začínajú vytvárať oddelenia pre inovácie a smart riešenia.

2. Štát robí prvé koncepčnejšie kroky pre podporu Industry 4.0 na Slovensku

V októbri minulého roka schválila vláda SR 35 opatrení na podporu budovania infraštruktúry pre rozvoj inteligentného priemyslu vypracovaných Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR). Opatrenia sú súčasťou akčného plánu Koncepcie inteligentného priemyslu, ktorá je očakávaným materiálom reagujúcim na aktuálne potreby a rozvojové plány priemyslu. Reálna a funkčná podpora zo strany štátu by mala byť impulzom pre naštartovanie ďalších krokov podnikov v digitalizácii a automatizácii prevádzok a podporou ich rastu. Okrem komplexných systémových opatrení pre priemysel, ktoré budú regulovať legislatívu a štandardizovať priemyselné prostredie, potrebujú významnú pomoc od štátu hlavne malé a stredné slovenské podniky.

3. Výskum a vývoj stále nedostatočný

Opatrenia vlády na podporu výskumu a vývoja nie sú dostatočné, sú nesystémové a poznačené neakceptovateľnými chybami spojenými s eurofondovými programami a dotačnými schémami. Dnes nespokojne konštatujeme, že Slovensko nemá fungujúci ekosystém výskum-vývoj-inovácie a zabezpečený rozvoj ľudských zdrojov v potrebných oblastiach. Smerovanie vedeckých a výskumných aktivít štátnych inštitúcií a univerzít absolútne nekorešponduje s podnikateľskými snahami. Problémom je nedostatočné zabezpečenie objektívnej dostupnosti kapitálu pre všetky štádiá a úrovne seriózneho výskumu a vývoja. Slovenskému priemyslu tak akútne chýba výskum a vývoj, ktorý by generoval v podnikoch intelektuálne aktíva, rozvíjal inovácie a posúval ho na vyššiu úroveň výroby a služieb. Iba kvalitne nastavené mechanizmy štátnej podpory a vzdelávacieho systému pomôžu slovenským podnikom posúvať sa dopredu v inováciách, udržať tempo s konkurenčným prostredím, rozvíjať sa a prispievať k udržateľnému hospodárskemu rastu.

4. Industry 4.0 naráža na školstvo

Napriek vývoju a dlhodobým prognózam, že prechod na Industry 4.0 bude mať dramatický dopad na štruktúru zamestnanosti, ani rok 2018 nepriniesol v riešení tejto otázky významnejší posun. Nedostatok kvalifikovaných pracovníkov, nezáujem o štúdium technických predmetov, absentujúce systémy prípravy absolventov škôl pre potreby praxe, nastavenie rekvalifikačných procesov a programov celoživotného vzdelávania sú nielen najbolestivejšie problémy zamestnávateľov, ale dosiahli úroveň alarmujúceho ohrozenia konkurencieschopnosti slovenského priemyslu. Automatizácia a robotizácia prevádzok začína byť riešením na nedostatok zamestnancov. Firmy si začínajú uvedomovať, že ak chcú byť pri prechode na Industry 4.0 úspešné, musí sa stať vzdelávanie a zvyšovanie odbornosti zamestnancov jednou z ich kľúčových priorít. Vyvíjajú aktivity, ktoré aspoň z časti pomôžu nepriaznivému stavu, ale bez toho, aby sa mohli oprieť o fungujúci vzdelávací systém reflektujúci potreby praxe, to nepôjde. Bez dostatočne odborne vzdelaných ľudí nemôžeme hovoriť o inteligentnom priemysle.

5. Robotizuje a automatizuje sa už aj v malých a stredných podnikoch

V minulom roku sme zaznamenali zvýšený záujem firiem o robotizáciu a automatizáciu. Stúpajúce platy, vyššia spoľahlivosť strojov, nutnosť vyrábať rýchlo a kvalitne a nedostatok pracovnej sily sú dôvody, ktoré aktivujú ich implementáciu. Slovensko aj v minulom roku potvrdilo pozíciu robotickej veľmoci a hoci roboty priamo nevyrába, patríme v ich aplikácii medzi svetovú špičku. V automobilovom priemysle nám v priemernom počte robotov nasadených na desať tisíc zamestnancov v Európe patrí tretia priečka – za Nemeckom a Francúzskom, celosvetovo sme v roku 2017 dosiahli na šieste miesto. Z tohto pohľadu robotiku na Slovensku možno považovať za naozaj úspešnú. Slabou stránkou je absencia kvalitných výskumných inštitúcií a národnej stratégie rozvoja robotiky. Rovnako akútne chýbajú výskumné centrá pridružené k výrobným jednotkám. Rozvoj slovenskej robotiky intenzívne podporujú aj aktivity Národného centra robotiky. To v roku 2018 vo svojich laboratóriách riešilo desiatky rozsiahlych výskumných úloh aj v spolupráci s partnermi z praxe, pracovalo na desiatkach bakalárskych, diplomových a dizertačných prác, a zaznamenáva významné úspechy aj na európskych a svetových fórach.

6. Komunikácia o Industry 4.0 nabrala na intenzite

Prekážkou napredovania Industry 4.0 nie sú technológie, ale spôsob myslenia ľudí, a ten je potrebné meniť osvetou a komunikáciou. Hlavne malé a stredné podniky a primárne slovenské firmy nevedia ako tento fenomén uchopiť, preto sa často k nemu stavajú skepticky. Podniky potrebujú strategický „koučing“, jasne pomenovať základné vízie, ciele, stratégiu, nástroje a pojmy Industry 4.0. Hľadajú priestor pre edukáciu, výmenu informácií, prezentáciu skúseností. Kvalitných informácií je však na trhu stále málo a iniciatíva sa prirodzene očakáva aj od MH SR a iných štátnych inštitúcií. Minimálne rovnako dôležité je, aby podniky začali komunikovať aj do vnútra firiem. Dnes len jedna tretina firiem informuje svojich zamestnancov aspoň o základných krokoch v oblasti Industry 4.0. Rok 2018 však potvrdil, že kvalitných informácií je čoraz viac. Oproti roku 2017, kedy až 80% firiem vyhodnotilo možnosti získavania informácií o Industry 4.0 ako nedostatočné, v minulom roku až 60% firiem potvrdilo dostatok potrebných informácií a znalostí pre realizáciu ďalších krokov.

Čo prinesie rok 2019 v oblasti Industry 4.0

V aktuálnom roku očakávame kontinuitu v rozbehnutých transformačných procesoch, víziách rozvoja firiem a budovaní komplexnejších stratégií Industry 4.0. V nich budú firmy klásť primárne dôraz na výrobné a logistické procesy a otázky údržby. Očakávame zvyšovanie tlakov na opatrenia v oblasti vzdelávania, trhu práce a tvorbu a podporu výskumno-vývojového aparátu. Ešte naliehavejšie budú požiadavky na zmeny organizácie a riadenia podnikov v súvislosti s plošnými zmenami, rovnako ako zriaďovanie špecializovaných oddelení a tímov poverených prípravou Industry 4.0. V segmente malých a stredných firiem so slovenským kapitálom očakávame sofistikovanejší prístup k príprave transformačnej stratégie a jej implementačných konceptov. Celkovo by trhu malo pomôcť uvedenie bazálnych opatrení akčného plánu Koncepcie inteligentného priemyslu SR do reality. Industry4UM bude aj v roku 2019 realizovať transfer znalostí a využiteľných informácií smerom k podnikom vo formáte diskusných stretnutí Industry4UM, ale aj ďalšie cielené edukačné a informačné formáty zamerané aj na stredné a vysoké školy. Rovnako bude pokračovať v analýzach a prieskumoch úrovne implementácie Industry 4.0 do slovenských podnikov. Odborníci združení v platforme Industry4UM sú pripravení aj naďalej pomáhať pri zabezpečení realizácie opatrení akčného plánu do roku 2020, a participovať na príprave ďalších systémových opatrení pre podporu inteligentného priemyslu.