IoT je základňa pre zavedenie Industry 4.0 v podniku

Autor: 12. marca 2019 Nasledujúce Industry4UM

Bratislava


Dátum: 12. apríla 2019 o 9:00
Miesto: Zážitkové centrum vedy – Aurelium, Bojnická 3,  Bratislava


IoT je základným pilierom Industry 4.0. Slúži na zber a prenos informácií v rámci podniku i mimo neho.

Podstata Industry 4.0  spočíva na masívnom využívaní informácií, a to aj takých, o ktorých bez digitalizácie ani netušíme, že existujú, a pritom dokážu významne ovplyvňovať výsledky podniku.

Pre dosiahnutie úspechu je potrebné tieto dáta snímať z procesov, transportovať ich do úložísk, spracovať a časť z nich vrátiť do akčných členov (pohonov, aktuátorov…), do rozhodovania, a tak ovplyvniť výrobné, prevádzkové a obchodné procesy. Nosným prostredím je Internet umožňujúci komunikovať informácie dovnútra firmy i s okolitým svetom.  Vo výrobných prevádzkach je väčšinou problematické pripájať zariadenia priamo na internet, preto sa na prenos dát využíva viacero technológií, ktoré je potrebné medzi sebou prepojiť (čo nebýva vždy jednoduché), aby v konečnom dôsledku mohli byť mnohé z nich distribuované prostredníctvom internetu.

IoT je základnou vrstvou Industry 4.0, ktorá je určená na zber, distribúciu a archiváciu dát. Je to základný pilier podnikového Industry 4.0, a väčšina aplikácií Industry 4.0 je aplikovaná na tomto prostredí.


Hlavné témy diskusie:

  • Prečo je IoT dôležité pre podnik?
  • Z ktorých podnikových procesov a zariadení je vhodné zbierať dáta, ktoré dáta a prečo
  • Technológie, senzory a komponenty zabezpečujúce zber a prenos dát zo statických i mobilných zariadení a procesov
  • Zber, prenos a koncentrácia dát a možnosti ich spracovania
  • Pripojenie podnikového IoT do celosvetovej siete internetu/IoT – bezpečnosť, 5G…

 

Diskutovať s nami budú:

  • Petr Sedláček, Product manager, SEWIO Networks
  • Marian Filka, Digital Enterprise pre divíziu Digital Factory a Process Industries and Drives, Siemens
  • Róbert Slezák, Biznis developer, SLOVAK TELEKOM
  • Robin Mitana, riaditeľ SIDAT Digital

 

Moderátor diskusie: Gregor Mareš


Účastníci budú mať možnosť na stretnutí vyskúšať si technológiu pre identifikáciu polohy a digitalizáciu pohybu materiálu, zariadení a osôb vo vymedzenom priestore výrobnej haly.


Stretnutie je určené pre:

podnikových implementátorov Industry 4.0, vedúcich a stratégov IT útvarov, IT špecialistov, procesných inžinierov…

Tešíme sa na vás!

___________________________

Počet účastníkov je limitovaný na 30 ľudí. Uzávierka prihlášok je 10. apríla 2019.
Predpokladaná dĺžka diskusného fóra je 4 hodiny.

Výška vložného je 66€ s DPH/osoba.
Po zaslaní prihlášky Vám bude vystavená faktúra, na základe ktorej uhradíte vložné.

Prihláška

Mená, priezviská, funkcie vo firme a mailové adresy účastníkov (povinné)

Názov firmy

Adresa firmy

IČO

DIČ

IČ DPH

E-mail na zaslanie faktúry za vložné 66 €/osoba

Ak už v tejto chvíli máte otázku, na ktorú by ste radi dostali na stretnutí odpoveď, prosíme aby ste nám ju uviedli

Poznámka