Skip to main content

6 základných princípov digitálnej transformácie podniku

Autor: 11. februára 202225 februára, 2022Na tému

Digitálna transformácia je veľmi intenzívne diskutovanou témou súčasnosti, ale pre väčšinu podnikov je stále neznámou a nie dostatočne pochopenou a uchopenou problematikou. Nasledujúcich 6 základných princípov vymedzuje východiskový rámec prístupu, z ktorého by mal pri premýšľaní o digitálnej transformácii vychádzať každý podnik.  

Digitálna transformácia je cesta, ktorá zásadne zmení spôsob podnikania každého jedného podniku. Vyústi do masívneho využívania umelej inteligencie, do zmeny biznis modelov podnikov, do ich vzájomného prepojenia a úzkej spolupráce so zámerom hľadania čo najefektívnejšieho spôsobu fungovania, v napojení na rozsiahle siete a online využívaní dát z celého sveta. Podnikanie ako ho poznáme z minulosti umiera. Je to určite najväčšia zmena v podnikaní za posledných viac ako 100 rokov.

Výsledkom digitálnej transformácie bude vyššia efektívnosť, nižšie náklady, vyššia produktivita, lepšie výrobky, vyššia pridaná hodnota pre zákazníka, schopnosť rýchlo sa prispôsobiť na zmeny, zapojenie zákazníka do spolupráce atď. V súčasnosti neexistuje žiadna iná cesta, ktorou by sa dala udržať konkurencieschopnosť. Dotýka sa to nielen tých najväčších, ale rovnako aj tých malých podnikov.

Naplnenie cesty pomenovanej v Princípe 1 nie je jednorazová akcia a nedá sa ani dosiahnuť za krátku dobu. Je to náročný a dlhodobý proces, ktorý je potrebné realizovať postupne, premyslene, krok za krokom. Pri súčasnom technologickom rozvoji je nereálne a nezodpovedné robiť časový odhad tohto procesu. Jedno je isté, kto začne skôr, zvýši svoju konkurencieschopnosť a ten, kto bude postupovať rýchlo, získa výrazný konkurenčný náskok.

Každý podnik je jedinečný a každý podnik sa potrebuje odlíšiť od ostatných, potrebuje byť výnimočný. Pre digitalizáciu neexistuje jedno unifikované riešenie. Digitalizácia je skladba rozmanitého množstva riešení, technológií, dát, aplikácií, výstupov, reportov prispôsobených na mieru podniku s účelom, aby dosahoval podľa možnosti čo najlepšie výsledky.

Každý podnik má svoju špecifickú víziu, za ktorou kráča a stratégiu, ktorou ju napĺňa. Ich nastavenie a plnenie je jednou z nosných úloh top manažmentu alebo majiteľov. Len oni poznajú svoje zámery a digitalizácia je tu nástrojom, ktorá im v tom môže zásadne pomôcť. Samozrejme je potrebné, aby riešenia implementovali a služby dodávali profesionálni dodávatelia, ale oni nemôžu rozhodovať, oni môžu len navrhovať a byť poradcom. Požiadavky, priority a postup musí definovať manažment podniku.

Pre naplnenie zámerov musí manažment poznať potreby zdola. Ľudia, ktorí sú vo vnútri procesov, najlepšie poznajú silné a slabé stránky súčasnosti a oni vedia, čo by sa malo zmeniť, kde sú obmedzenia pre ich prácu. To je dôvodom, prečo je potrebné, aby boli zapojení viacerí pracovníci, ktorí sa po získaní vedomostí o možnostiach digitalizácie stanú rozhodujúcou oporou pre manažment v procese digitalizácie. Spolupracujú v tímoch. Pre menšie firmy stačí jeden menší tím s pár ľuďmi, ktorí to robia popri svojej štandardnej práci. Vo veľkých firmách sa práca niektorých ľudí v tímoch musí profesionalizovať.