Skip to main content

Vladimír Švač: Digitálna transformácia nie je projekt s „návodom na použitie“

Reakcia na zistenia prieskumu k aplikácii Industry 4.0 do podnikov

Výsledky 5. ročníka prieskumu o tom ako prebieha digitálna transformácia v našich podnikoch sú už známe. Prieskum tandemu Industry4UM – Trexima prináša zistenia prehlbujúce prognózy nepriaznivého vývoja konkurencieschopnosti slovenského priemyslu v budúcnosti. O nich, ale aj o odporúčaniach ako nepriaznivý vývoj korigovať, sme diskutovali s Vladimírom Švačom, odborníkom na inovačný manažment zo spoločnosti SOVA Digital.

 

Prieskum priniesol niekoľko kľúčových zistení, ako hodnotíte súčasný stav aplikácie Industry 4.0 v našich podnikoch?

Myslím, že výsledky prieskumu sú okrem iného aj reakciou podnikov na súčasnú covidovú krízu a rýchlo sa meniacu situáciu na svetových trhoch, ktoré ovplyvňujú dianie aj na Slovensku. Digitalizácia podnikov na Slovensku postupuje pomaly a opatrne, hoci by sme mohli očakávať vyššiu intenzitu, keďže téma digitalizácie, resp. Industry 4.0, sa na Slovensku a vo svete komunikuje a aplikuje už niekoľko rokov. Nakoniec však podniky budú musieť niečo urobiť, aby nezaostali za konkurenciou, ktorá sa digitalizácii venuje intenzívnejšie a s vyšším nasadením.

 

Digitalizácia priemyselných podnikov stagnuje. Aktuálne implementuje 26% podnikov a to aj napriek tomu, že až 85% podnikov, ktoré ešte nezačali so zmenami, vidí potrebu digitálnej transformácie. Ako vnímate túto disproporciu?

Je to podobné ako pri prieskumoch týkajúcich sa zavádzania inovačného manažmentu, kde drvivá väčšina riadiacich manažérov podnikov deklaruje vysokú dôležitosť inovovania, ale výsledná inovačná výkonnosť je slabá. Pri digitálnej transformácii vidím viacero okruhov problémov, ktoré podľa môjho názoru spôsobujú nízke percento implementácie. Jedným z nich je fakt, že manažéri podnikov vnímajú digitalizáciu ako dlhodobý projekt, čo je aj pravda, ale v súčasnej, rýchlo sa meniacej dobe, v kombinácii s covidovou krízou, nie je tento typ projektov príliš akceptovaný, skôr stagnujúci. Navyše tu rastie riziko finančných investícií, najmä do technologických zariadení, ktoré sa nebezpečne kombinujú s neznalosťou a obavou, ako vlastne postupovať pri implementácii.


Prieskum odhalil, že bariérou implementácie je prístup vrcholových manažmentov, nevedia ako sa k zmenám postaviť, nemajú víziu rozvoja…

Veľká časť podnikov dnes skutočne nevie ako uchopiť digitalizáciu, nemajú jasnú predstavu, čo to je. Nemajú víziu, stratégiu, nevytvárajú tímy pre digitálnu transformáciu. Musíme si uvedomiť, že túto tému je potrebné pochopiť nielen z hľadiska digitálnych technológií, ale aj z hľadiska rozvoja ľudského potenciálu. Na to je potrebné vyčleniť určitý čas pre štúdium, „otváranie hláv“, adaptáciu na zmeny, začať pripravovať programy rozvoja digitálnych zručností zamestnancov, vytvárať prepojenia s partnermi, ale aj zdieľať príklady úspešných projektov v slovenskom prostredí. Digitálna transformácia je veľmi komplexná zmena. A takto sa na ňu treba aj pozerať.

Digitálnu transformáciu je potrebné pochopiť nielen z hľadiska digitálnych technológií, ale aj z hľadiska rozvoja ľudského potenciálu.

Aké odporúčania by ste adresovali podnikom z pohľadu špecialistu na inovačný manažment?

Vrcholoví manažéri vnímajú nielen pozitíva digitalizácie, ale najmä pri dlhodobých projektoch aj riziká. V súčasnej dobe sa im ani nečudujem. Trendom vo svete je ísť cestou krátkodobých projektov s rýchlym viditeľným výsledkom. Preto by bolo vhodné digitálnu transformáciu rozdeliť na menšie kroky, na menšie projekty, a takto postupovať pri implementácii. Eliminujú sa tým riziká, ktoré si nesú so sebou dlhodobé projekty. Ďalej si musíme uvedomiť, že digitálnu transformáciu musíme chápať nielen ako implementačný projekt s predpísaným „návodom na použitie“, ale aj ako vývojový, experimentálny a učiaci sa projekt. Počas implementácie bude potrebné mnoho nových vecí zaviesť a urobiť po prvýkrát, a následne ich aj overiť, či fungujú alebo nie. Je dobré vytvoriť kombinované pracovné tímy a konzultovať viaceré veci s odborníkmi na danú tému, a vidieť aj iné pohľady, inšpirácie a odporúčania.


Zavádzanie Industry 4.0 považuje za veľmi dôležité pre svoju budúcnosť 46% podnikov, oproti minuloročnému 74% podielu to je významný pokles. Ako pracovať s motiváciou a angažovanosťou manažmentu a zamestnancov?

Je to výrazný pokles, ale povzbudzujúci je fakt, že podniky vedia aká je digitalizácia dôležitá pre ich budúce efektívne a produktívne fungovanie. Pri motivácii a angažovanosti manažmentu a zamestnancov pre digitalizáciu vzniká nová a veľmi dôležitá rola lídrov. Lídri by nemali byť len lídrami každodennej operatívy, ale primárne lídrami inovácií, ktoré vedú podnik k budúcnosti a jeho prosperite. Lídri musia viesť ostatných, a byť im príkladom a inšpiráciou v každom okamihu. Digitálna transformácia je komplexná inovácia podniku, a tá si vyžaduje skutočné zaangažovanie pripravených a odhodlaných lídrov. Dobrým nástrojom pre rast angažovanosti v podnikoch sú aktivity smerujúce k rozvoju osobnej kreativity, inovačných zručností, vysvetľovaniu zmyslu projektu, zmyslu toho, čo sa ide robiť a prečo sa to ide robiť.

Lídri by nemali byť len lídrami každodennej operatívy, ale primárne lídrami inovácií, ktoré vedú podnik k budúcnosti a jeho prosperite.

Kde začať so zmenou postoja, ako motivovať pre transformáciu?

Komunikovať, komunikovať, komunikovať. Je potrebné s ľuďmi veľa rozprávať a nadchnúť ich pre veľké výzvy, a tou digitalizácia podniku nesporne je. Ďalším faktorom, ktorý môže podľa mňa výrazne napomôcť rastu angažovanosti je vytváranie „kamarátstiev“ medzi podnikmi. Myslím si, že podniky na Slovensku sú dosť uzavreté a nekamarátia sa s inými podnikmi, alebo len málo. Tu by som hľadal spôsoby, ako viac komunikovať medzi sebou navzájom, a vymieňať si skúsenosti a inšpirácie, a možno aj to, ako si vypomáhať, čiže vytvárať podnikové partnerstvá. Takúto iniciatívu tvorby „kamarátstiev“ sa snažíme rozbiehať v podobe stretnutí slovenských R&D lídrov.


Stagnáciu implementácie umocňuje nedostatočné odborné vzdelávanie absolventov škôl a ďalšie vzdelávanie zamestnancov. Čo by mali podniky urobiť pre efektívny inovačný rozvoj ľudí?

Vytvárať príležitosti pre účasť na krátkodobých tréningových programoch zameraných na inovácie, kreativitu, manažment projektov a ďalšie témy, čiže komplexný rozvoj: osobnostný i profesionálny. To si vyžaduje tri veci: ľudí, ktorí budú vyslaní na tieto programy; čas, ktorý budú môcť títo ľudia venovať rozvoju aj napriek tomu, že v tom čase by robili svoju každodennú podnikovú operatívu; vyčleniť peniaze pre rozvoj ako investíciu do vzdelania, tak dôležitú ako pri kúpe materiálu alebo nástrojov.

 

Čo je dnes potrebné v podnikoch zmeniť, aby uchopili transformáciu zo správneho konca?

Podľa môjho názoru objaviť potenciál vlastných zamestnancov a pretaviť ho do nových hodnôt pre komplexné napredovanie priemyselných podnikov. To by mala byť nová top agenda manažmentov. To je moderná inovácia priemyselných podnikov, to je premena podnikov na znalostné inovačne-orientované podniky s digitalizovanou výrobou. Súčasná covidová kríza odhaľuje mnohé nedostatky a nové potreby, ktoré bude nevyhnutné riešiť, aby podnik obstál v súčasnosti a prechádzal úspešne do budúcnosti.