Skip to main content

Digitálne sa transformuje len štvrtina podnikov. Napriek zložitej hospodárskej situácii je väčšina odhodlaná digitalizovať

Autor: 21. decembra 2022Tlačové správy, TOP články

Bratislava, 21. december 2022   Združenie inteligentného priemyslu – Industry4UM v spolupráci so spoločnosťou Trexima Bratislava zrealizovalo v období september – október 2022 šiesty ročník prieskumu o úrovni digitalizácie a implementácie Industry 4.0 do slovenských podnikov. Podľa výsledkov prieskumu dnes digitalizuje necelá štvrtina podnikov. Pretrvávajú problémy s budovaním aplikačných tímov a prípravou implementačných stratégií. Transformačné tempo brzdí nedostatok znalostí o digitalizácii v priemysle, globálne krízy a zložitá hospodárska situácia. Veľká časť podnikov však naďalej prejavuje odhodlanie digitalizovať.

 

Digitálnou transformáciou dnes prechádza 23% podnikov. V trojročnom pohľade na podiel digitalizujúcich firiem zaznamenávame kontinuálny pokles (2020 – 35%, 2021 – 26%). „Po vyhodnotení ďalších výsledkov prieskumu môžeme za dôvod označiť postupné budovanie poznania, že digitálna transformácia je zásadná zmena riadenia, nastavenia a fungovania podniku. Podniky si začali uvedomovať, že na túto cestu ešte nenastúpili. Pojem digitálnej transformácie v ich ponímaní nebol stotožnený s reálnym obsahom,“ konštatuje Martin Morháč z Industry4UM a dodáva: “Neprimerane veľký optimizmus sa tak, postupným hlbším spoznávaním princípov digitalizácie, a uvedomením si jej aplikačného rozsahu, priblížil k realite.“

Ako ukazujú výsledky prieskumu stratégiu implementácie dnes pripravuje len 8% podnikov. Tretina firiem zatiaľ len zhromažďuje informácie o digitalizácii a snaží sa v problematike zorientovať (35%). Napriek stále nízkemu podielu digitalizujúcich firiem ju za dôležitú pre svoju budúcnosť považuje 58% z celkového počtu oslovených podnikov. Z tých, ktoré ešte nezačali s aplikáciou Industry 4.0, vidí potrebu digitalizovať až 86% podnikov. V rámci vnútorných procesov firmy plánujú digitalizovať primárne výrobu (66%) a logistiku (46%). Pri externých procesoch vidia ako najnaliehavejšiu digitalizáciu komunikácie so zákazníkmi (68%) a komunikáciu s dodávateľským reťazcom (52%).

 Transformačné tempo brzdí rastúca inflácia, zvyšovanie cien materiálov, energií a palív, ako aj neistota spojená s domácimi politickými turbulenciami i  vojnovým konfliktom na Ukrajine. Tieto okolnosti podnikom určujú priority, ovplyvňujú postoj k digitalizácii a tempo aplikácie Industry 4.0. Napriek zložitej situácii takmer dve tretiny už digitalizujúcich podnikov v nej pokračuje, 11% podnikov dokonca v tomto roku svoje aplikačné aktivity zintenzívnilo. Naopak, transformačné zmeny z dôvodov nepriaznivých globálnych okolností zastavilo 14% podnikov. Takmer polovica všetkých opýtaných respondentov (49%) tvrdí, že by im digitalizácia v aktuálnych situácii spojenej s krízami pomohla.

Jedným zo zásadných problémov, ktoré prieskum opakovane pomenúva, je budovanie firemnej kultúry podporujúcej digitálnu transformáciu podnikov. Podnikom chýbajú strategické a aplikačné tímy, nebudujú si prostredie pre rozvoj inovácií, nechápu správne rolu manažmentu v súvislosti s prípravou a riadením digitálnej stratégie. Prieskum ukázal, že len 10% podnikov má zriadené samostatné oddelenie, či špeciálny tím poverený tvorbou stratégie a zaoberajúci sa aplikáciou Industry 4.0. Systém inovačného riadenia má dnes len 15% firiem. „Hodnoty v týchto parametroch sú dlhodobo veľmi nízke. Podniky si stále neuvedomujú, že práve inovácie poháňajú priemyselnú výrobu a posilňujú ich voči konkurencii. Pre budúce obdobie je nevyhnutné pomôcť podnikom v budovaní inovačného prostredia a odborných tímov aplikujúcich v podnikoch digitalizačné projekty,“ dopĺňa Martin Morháč.

 Základnou  prekážkou pre rozvoj digitalizácie je nedostatok znalostí o digitalizácii v priemysle. Podniky chcú digitalizovať, ale nevedia ako. Napriek tomu vedenie zamestnancov k učeniu a rozvíjaniu sa v oblasti digitalizácie a digitálnych zručností potvrdila takmer polovica firiem (43%). Táto skutočnosť môže byť prísľubom pre riešenie pretrvávajúceho nedostatku odborníkov so zručnosťami zodpovedajúcimi nárokom aktuálnych digitalizačných trendov. Naliehavou zostáva potreba neustáleho prílivu informácií spojených s digitalizáciou. Viac ako polovici podnikov (55%) chýbajú informácie potrebné k aplikácii digitálnych riešení, nevedia kde ich majú čerpať, nemajú názor na ich dostupnosť alebo sa k problematike nevedia vyjadriť. Potrebné informácie pre svoj rozvoj má len viac ako štvrtina podnikov (28%).

 Podľa Lucie Lednárovej Dítětovej, členky vedenia spoločnosti TREXIMA Bratislava: „Viac ako jedna tretina aktívnej pracovnej sily EÚ nemá žiadnu alebo len veľmi nízku úroveň digitálnych zručností. Bez zamestnancov s digitálnymi kompetenciami nie je možné ani v slovenských podmienkach realizovať štvrtú priemyselnú revolúciu. Európski zamestnávatelia upozorňujú, že vysoký podiel pracovníkov nie je pripravených reagovať na rastúci dopyt po digitálnych zručnostiach. Už takmer 90 % zamestnaní v súčasnosti vyžaduje základnú mieru digitálnych zručností. V budúcnosti sa očakáva, že bude nevyhnutná minimálne stredná úroveň digitálnych zručností na väčšine pracovných pozícií.“

 Slovensko v poslednom zisťovaní indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) obsadilo 22. miesto spomedzi 27 členských štátov EÚ. Nachádzame sa pod priemerom EÚ v rámci ukazovateľov v oblasti ľudského kapitálu. Preto je pozitívne, že 51% respondentov vidí potrebu posilniť vedomosti a zručnosti svojich zamestnancov vo všeobecnom prehľade o možnostiach digitalizácie, v zlepšovaní všeobecných zručnosti pri práci s digitálnymi technológiami (47%) a v zlepšovaní špecifických zručností na aplikácie, s ktorými pracujú denne (40%).

Do budúcna je dôležitý aj prílev kvalifikovaných absolventov na trh práce. Problémom však je, že ani digitalizácia vzdelávania nedosahuje svoj potenciál, pretože školám, učiteľom a žiakom chýbajú zručnosti a nástroje. Musí sa zlepšiť pokrytie rýchlym širokopásmovým pripojením a sieťou s veľmi vysokou kapacitou, pretože ide o prekážku širšieho využívania digitálnych technológií a služieb. Aj prieskum potvrdil, že až 45% respondentov registruje nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily v systémových riešeniach digitalizácie (vyhľadávanie príležitostí, návrh koncepcií, architektúry riešení a rozvoja podniku), 35% v robotike a 27% v analytike a vyhodnocovaní dát.

Kľúčové zistenia prieskumu 2022

Združenie inteligentného priemyslu – Industry4UM je nezávislou, odbornou, mienkotvornou autoritou zástupcov priemyslu iniciovanou so zámerom skvalitnenia príprav podnikov na digitálnu transformáciu. Spája  priemysel pre spoločné ciele v oblasti Industry 4.0 a jeho zástupcom vytvára priestor pre výmenu a zdieľanie odborných názorov, príkladov dobrej praxe a vzájomný networking. Industry4UM je členom európskeho digitálneho a inovačného centra (EDIH) EXPANDI 4.0. Klaster podporuje rozvoj mladých výskumno-vývojových pracovníkov a začínajúcich firiem zameraných na digitalizáciu a inovácie. Prostredníctvom rôznych aktivít informuje, edukuje a moderuje diskusiu na tému transformácie priemyslu na Slovensku.

TREXIMA Bratislava je špecializovanou výskumno-štatistickou organizáciou zameranou na skúmanie inovácií ovplyvňujúcich trh práce a ľudské zdroje. Je poskytovateľom kvalitných a komplexných služieb v oblasti monitorovania a prognózovania potrieb trhu práce, vyhodnocovania uplatnenia absolventov stredných a vysokých škôl na trhu práce, prenosu potrieb trhu práce do systému celoživotného vzdelávania. Kľúčovou oblasťou jej skúmania a vyhodnocovania sú dynamické zmeny na trhu práce v oblasti produktivity práce, mzdových a pracovných podmienok. Už od roku 1992 aktívne spája zamestnávateľov, profesijné a stavovské organizácie, zástupcov zamestnancov, zástupcov verejnej správy a územnej samosprávy pri hľadaní optimálneho súladu medzi dopytom a ponukou na trhu práce.